กรณีศึกษา ระบบทะเบียน
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-10-04 (ปรับชาญณรงค์)
ขอบซ้ายขอบบน
ระบบทะเบียน
กรณีศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยลูกสาว (Daughter University)
และระบบอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

- อ้างอิงบางส่วน จากระบบที่ผมทำงานอยู่ แต่ปรับปรุงใหม่ เพื่อนำมาเขียนในเชิงบรรยาย ให้ตรงประเด็น -
- เป้าหมาย:เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับนักศึกษา และจุดประกายในการนำไปพัฒนาระบบของตน -
- เว็บนี้ ไม่มีโปรแกรมให้ download แต่มีกรณีศึกษาเชิงทฤษฏีให้ศึกษา เพื่อนำไป apply กับระบบของตนเองได้ -
• ระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ คือ ระบบที่มีคนคอยให้บริการ และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง •
• ถ้าหยุดพัฒนาแล้วบอกว่าสิ่งนั้น perfect หรือสมบูรณ์ นั่นเป็นสัญญาณของ ระบบที่กำลังจะเป็นอดีต •
Menu | Output screen | โครงสร้างแฟ้มของระบบนี้ | หนังสือที่ใช้อ้างอิง
สารสนเทศเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
+ http://210.1.20.11/doc/web_doc48/school48.htm
เขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. มี 175 เขต
มีสถานศึกษารวม 32,364 โรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ http://www.mua.go.th/users/pr_web/pr.htm
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 78 แห่ง
มหาวิทยาลัยเอกชน 34 แห่ง/วิทยาลัยเอกชน 29 แห่ง/สถาบัน 5 แห่ง
วิทยาลัยชุมชน จำนวน 19 แห่ง
โปรแกรมสำหรับโรงเรียนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
1. โปรแกรม : บริหารสถานศึกษา BEIS (Basic Education Information System)
+ http://210.1.20.11/doc/web_doc/information_eis.htm [obec_doc@hotmail.com]
+ http://doc.obec.go.th/web2548/inputkhet/site3/index.html (2003)
! http://www.phokiri.ac.th/ftp/Beis/Beis/
! http://smis.bopp.go.th/smis/proupdate.htm
! http://smis.click-computer.com
+ เป็นลิขสิทธิ์ของ สพฐ. ที่มุ่งเน้นเพื่อลดภาระงานภายในโรงเรียน และพัฒนาระบบงานภายในโรงเรียนให้ มีการบริหารจัดการแบบ E-Office และสามารถแจกจ่าย ให้โรงเรียนใช้ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น ประกอบด้วย 8 ระบบงานดังนี้ 1.งานทะเบียน – วัดผล 2.งานกิจการนักเรียน 3.งานบุคลากร 4.งานดูแลช่วยเหลือ นร. 5.งานพัสดุครุภัณฑ์ 6.งานห้องสมุด 7.งานงบประมาณการเงิน 8.งานพิมพ์บัตร

2. โปรแกรม : Students'44 Version 2.0 Beta 4
ผู้สร้างสรรค์ : ครูอัมพร ชมเด็จ [pota2000@hotmail.com]
เผยแพร่โดย : กระทรวงศึกษาธิการ 70 MB
+ โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล และสารสนเทศนักเรียน (Students'44) เป็นโปรแกรมสำหรับในการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานและผลการเรียนของ นักเรียน และจัดพิมพ์เอกสารทางการศึกษาต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นใช้ในโรงเรียนมัธยม (สังกัดกรมสามัญเดิม) เพื่อจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และรายงานข้อมูล
+ Download: โปรแกรม ASP for Student44 และอีกมาก
+ Press Shift to skip autoexec in .mdb
+ Password Recover (ดูรหัสผ่าน)
database.mdb: Amporn Chomdej
dbschedule.mdb: Unzeen_Thailand
dbstudentx.mdb: Hell_Freezes_Over#4
TermLYBEX.mdb: Term'2544
Filename : 01130XXX_2546.mdb
Passwd : 01130XXX_2546
(file name is the passowrd)

3. สารสนเทศการศึกษาบนเว็บไซต์ :
+ http://210.1.20.11/dataonweb/onwebcheck/main1.php
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ ( SDLC : System Development Life Cycle )
1. ทำความเข้าใจปัญหาในระบบเดิม (Problem Recognition)
1.1 สรุปลักษณะองค์กรจากผู้บริหาร (Executive Summary)
1.2 แนะนำลักษณะของปัญหาโดยทั่วไป (Problem Specification)
     - กำหนดหัวเรื่องของปัญหา (Subject)
     - กำหนดของเบตของปัญหา (Scope)
     - กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective)
1.3 แสดงส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหา และที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Relation of Problem and Data)
1.4 อธิบายหลักการและเหตุผลในการแก้ปัญหา (Guiding for Basic Solution)
2. การศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบ (Feasibility Study)
2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) หาสภาพความเป็นจริง
2.2 ศึกษาจากข้อมูล และรายงานเอกสาร ว่าเกิดได้อย่างไร (Document Study)
2.3 ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ (Process Study)
2.4 ทบทวน และสรุปหัวเรื่อง, ขอบเขต และเป้าหมาย (Objective Review)
2.5 นำเสนอข้อสรุป วิธีการ เวลา ต้นทุน และผลตอบแทนของตัวเลือก (Option Summary)
2.6 จัดทำเอกสารสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบใหม่ (Choosing Summary)
3. ทำความเข้าใจระบบที่ใช้อยู่เดิม (Understanding Existing System)
3.1 คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับระบบที่ใช้อยู่ (Existing System Explannation)
     - ข้อมูลนำเข้า (Input)
     - ขั้นตอนการทำงาน (Process)
     - ข้อมูลนำเสนอ หรือผลลัพธ์ (Output)
     - ทรัพยากรต่าง ๆ (Resourse)
     - บุคลากร (Personal)
     - สินค้าคงคลัง (Stock)
     - ฐานะการเงิน (Finance State)
     - ความสะดวกในด้านต่าง ๆ (Facility)
     - ขั้นตอนทางด้านบัญชี (Accounting Process)
3.2 เอกสาร (Document of Existing System)
- บทสัมภาษณ์ (Interview)
- เอกสารข้อมูล (Data Document)
- แผนผังเอกสาร (Document Flow)
- แผนผังแสดงการไหลเวียนของข้อมูล (Data Flow Diagram)
- แผนผังงาน (Layout Chart)
- แผนผังองค์กร (Organization Chart)
3.3 ข้อดีของระบบที่ใช้อยู่ (Advantage of Existing System)
3.4 ข้อเสียของระบบที่ใช้อยู่ (Disadvantage of Existing System)
4. ออกแบบระบบใหม่ (System Design)
4.1 อธิบายข้อมูลนำเข้า (Input)
4.2 อธิบายข้อมูลที่นำเสนอ (Output)
4.3 อธิบายการประมวลข้อมูล (Data Process)
4.4 อธิบายโครงสร้างแฟ้ม (File Structure)
4.5 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และเมนู (Data Dictionary and Menu Design)
4.6 อธิบายการไหลของเอกสาร หรือข้อมูล (Data Flow)
4.7 อธิบายวิธีการควบคุม และระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
4.8 อธิบายเทคนิคพิเศษที่นำมาใช้ในการทำงานในระบบใหม่ (Technique)
4.9 อธิบายการเลือกซื้อ hardware และ software (Hardware & Software)
5. การพัฒนาระบบ (System Construction)
5.1 การเขียนโปรแกรม (Programming)
5.2 การทดสอบโปรแกรม (Testing and Evaluation)
5.3 จัดทำคู่มือ (Documentation)
5.4 ฝึกอบรม (Training)
6. การติดตั้งระบบใหม่ หรือนำมาใช้จริง (Conversion and Installation)
6.1 ป้อนข้อมูล (Data Entry)
6.2 เริ่มใช้งานระบบ (Go On)
7. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)
งานด้านประมวลผล (Process)
  นักศึกษา
 1. รับนักศึกษาใหม่
 2. รับลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
 3. รับลงทะเบียนเรียน
 4. บอกเพิ่ม-เลิกกระบวนวิชา
 5. ขอเพิกถอนกระบวนวิชา
 6. รายงานผลการเรียนประจำภาค
 7. รายงานผลการเรียนทั้งหมด
 8. ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 9. ขอแจ้งจบ
 10. ขอผ่อนผัน
 11. ขอรักษาสถานภาพ
 12. ขอลาออก
 13. ขอย้ายสถาบัน
 14. ขอย้ายคณะ
 15. ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 16. แยกรายชื่อนักศึกษา probation
 17. แยกรายชื่อนักศึกษา retire
 18. แยกรายชื่อนักศึกษา สำเร็จการศึกษา
 19. แยกรายชื่อนักศึกษา พ้นสภาพ
  ผู้สอน
 20. ขอใบกรอกคะแนนเก็บ
 21. แจ้งนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียน
 22. ขอใบกรอกเกรด
 23. ขอแก้เกรดนักศึกษา
 24. ส่งเกรดหลังสอบปลายภาค
  คณะ
 25. กำหนดวิชา ผู้สอน และจำนวน
 26. ส่งตารางเรียน-สอบต้นภาค
 27. ส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ฝ่ายการเงิน
 28. รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 29. รับชำระเงินค่าลงทะเบียน
 30. รับชำระเงินค่าบอกเพิ่ม-เลิก
 31. สรุปรายงานรายวัน
  ฝ่ายกิจการน.ศ.
 32. แยกสีในงานกีฬา
 33. แยกพี่เทคให้นักศึกษา
 34. บันทึกกิจกรรมระหว่างเรียน
 35. ส่งคะแนนความประพฤติ
  อ.ที่ปรึกษา
 36. ขอใบแยกอาจารย์ที่ปรึกษา
 37. แจ้งตารางเรียนของนักศึกษา
 38. แจ้งเกรดของนักศึกษา
  ผู้บริหาร
 39. ขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
 40. ขอรายงานสรุป

  ทฤษฏีการเขียน DFD ในส่วนรายละเอียดมีหลายแบบ แล้วแต่ผู้เขียนหนังสือจะออกแบบว่า ต้องผังอย่างไร
  ผมว่าจุดสำคัญของ DFD ไม่ใช้การใช้สัญลักษณ์อย่างไรให้ถูกตามทฤษฏีของหนังสือเล่มไหน
  แต่อยู่ที่ว่า DFD นั้น สื่อให้เห็นการไหลของข้อมูลได้ชัดเจนเพียงใดมากกว่า
  DFD เว็บนี้ มีเฉพาะ diagram 0 น่าจะเห็นภาพแล้วว่า ใน diagram ย่อยลงไปจะมีงานอะไรบ้าง
  ท่านเพียงนำ process ย่อยไปแตกตามที่คิด แล้วแตกไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่ท่านพอใจ ก็เป็นอันเสร็จ

MenuProcess Hierachy
- เมนูสำหรับ งานทั้งหมดของสำนักทะเบียน
- เมนูสำหรับ งานในแผนกบัญชี
- เมนูสำหรับ งานรับลงทะเบียน
- เมนูสำหรับ งานจัดทำรายงาน
- เมนูสำหรับ งานประมวลผลทั่วไป
จาก SAD p.63 โอภาสเอี่ยมสิริวงศ์
1. จัดการข้อมูล
1.1 ปรับปรุงแฟ้มนักศึกษา
1.2 ปรับปรุงแฟ้มอาจารย์
1.3 ปรับปรุงแฟ้มรายวิชา
1.4 ปรับปรุงแฟ้มวิชาสอน
1.5 ปรับปรุงแฟ้มคณะ 2. ลงทะเบียน
2.1 ลงทะเบียน
2.2 เพิ่ม/เพิกถอน
2.2.1 เพิ่มวิชา
2.2.2 เพิกถอนวิชา 3. ประเมินผลการเรียน
3.1 บันทึกคะแนนสอบ
3.2 ประเมินผล 4. พิมพ์รายงาน
4.1 พิมพ์รายงานลงทะเบียนแต่ละรายวิชา
4.2 พิมพ์ใบรายชื่อ
4.3 พิมพ์รายงานประเมินผล
4.4 พิมพ์รายงานสรุปยอดผู้สอบตก 5. ปิด/เปิดภาคการศึกษา
5.1 ปิดภาคการศึกษา
5.2 เปิดภาคการศึกษา

Output screen
  รายงานให้นักศึกษา
 1. รายงานผลการเรียน ประจำภาค เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบเกรดของตนเอง
 2. รายงานผลการเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำไปสมัครงาน
 3. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำไปสมัครงาน
 4. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้เป็นใบรับรองในการติดต่อต่างๆ
  รายงานให้อาจารย์ผู้สอน
 1. ใบกรอกคะแนน เพื่อให้อาจารย์กรอกคะแนนเก็บ เพื่อใช้ประมวลเกรดสิ้นภาคเรียน
 2. ใบกรอกเกรด เพื่อให้อาจารย์กรอกคะแนน และเกรด ส่งให้สำนักทะเบียน
  รายงานให้คณะ
 1. รายงาน รายชื่อนักศึกษาใหม่ในแต่ละคณะ
 2. รายงาน Probation, Retire, Excellence ให้แต่ละคณะ
 3. รายชื่อวิชา สรุปวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน
  รายงานให้ฝ่ายการเงิน
 1. รายงานสรุปรายการใช้จ่ายเมื่อสิ้นวัน
 2. รายงานสรุปรายการใช้จ่ายทั้งหมด
 3. รายงานรายละเอียดการรับเงิน แต่ละวัน
  รายงานให้ฝ่ายกิจการ
 1. รายงานแยกสีของนักศึกษา ทั้งวิทยาลัย
 2. รายงานแยกพี่เทคของนักศึกษาใหม่
 3. ใบรับรองการทำกิจกรรม
 4. รายงานสรุปคะแนนความประพฤติ เฉพาะที่มีบันทึก
  รายงานให้อ.ที่ปรึกษา
 1. รายชื่อ Advisee ของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน
 2. รายงานตารางเรียนของ Advisee
 3. รายงานเกรดเฉลี่ย ของ Advisee ทุกสิ้นภาคเรียน
  รายงานให้ผู้บริหาร
 1. สรุปจำนวนแยกชั้นปี แยกคณะ แยกสาขา
 2. สรุปการลงทะเบียนแต่ละวิชา แต่ละตอน เพื่อพิจารณาการปิดหรือเปิด
 3. สรุปผลการลงทะเบียน และการบอกเพิ่ม-เลิกกระบวนวิชา
 4. สรุปเกรดในแต่ละวิชา เพื่อดูการให้เกรดของแต่ละวิชา
• ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน •
มหาวิทยาลัยลูกสาว
รายงานการลงทะเบียนของนักศึกษาทั้งหมด [REG-01-55]
ปีการศึกษา 1999 ภาคเรียนที่ 2
หน้าที่ : 1
ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลวิชา และตอน ที่ลงทะเบียนเรียน
141100211น.ส.ดวง ชัยโยBC3201 S.1 - EN2105 S.2 - LW2211 S.1
242200001นาย ชาย นานาBC3202 S.1 - PR2211 S.4 - GV1122 S.5
รายงาน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2542 - • - สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.01-2345678
• ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน • ตัวอย่างรายงาน •
โครงสร้างแฟ้มของระบบ
• นักศึกษา | ประวัตินักศึกษา | อาจารย์ | คณะ | สาขา | วิชา |
• ลงทะเบียน | ลงทะเบียนล่วงหน้า | เกรดเฉลี่ย | วิชาบังคับก่อน | รับชำระค่ลงทะเบียน | รับชำระค่าบอกเพิ่ม-เลิกกระบวนวิชา
• เกรด | ห้องเรียน | เก้าอี้ | สถานภาพน.ศ. | รหัสย่อยแฟ้มประวัติ | ค่าหน่วยกิต | ค่าบำรุง | ตรวจการสำเร็จ | ตรวจหน่วยกิตการสำเร็จ
 1. นักศึกษา:
  รหัสน.ศ. - ชื่อไทย - สกุลไทย - ชื่ออังกฤษ - สกุลอังกฤษ - รหัสอ.ที่ปรึกษา - รหัสสาขา - รหัสวิชาโท - รหัสสถานภาพ
  2 หลักแรกคือปีที่เข้า หลักที่ 3 คือภาคเรียนที่เข้า อีก 5 หลักคือลำดับที่ในภาคเรียนนั้น
  • 31100001 - นาย เขียว - ดำดี - Mr.Keaw - Dumdee - 311059 - 1006 - 000 - AP
  • 31100002 - นาย ทอง - บุรี - Mr.Tong - Buree - 311021 - 1104 - 000 - AA
  • 31100003 - น.ส.ขวัญชนก - รุจจนพันธุ์ - Ms.Kounchanok - Rujjanapan - 311011 - 3501 - 3102 - AQ
 2. ประวัตินักศึกษา:
  รหัสน.ศ. - เพศ - วันเกิด - สัญชาติ - ศาสนา - รหัสโรงเรียนเดิม - แบบที่เข้ามา - วันที่เข้าเรียน - วันที่สำเร็จการศึกษา - วันที่ออก - แบบที่ออกไป - ประเภทเกียรตินิยม - ที่อยู่ - อำเภอ - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ - ชื่อผู้ปกครอง - ที่อยู่ผู้ปกครอง - อำเภอ - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ - คะแนนความประพฤติ - รหัสสี - รหัสพี่เทค - หมายเหตุ
  • 31100001 - ME - 1979/12/31 - TH - BU - A01 - QZ - 1988/06/01 - 1992/03/18 - 1992/03/18 - CP - SN - 73 หมู่3 ต.ศาลา - เกาะคา - ลำปาง - 52130 - นาง ลัดดา รุจจนพันธุ์ - 73 หมู่3 ต.ศาลา - เกาะคา - ลำปาง - 52130 - 100 - C1 - 00000000 - normal
 3. อาจารย์:
  รหัสอ. - ชื่อไทย - สกุลไทย - ชื่ออังกฤษ - สกุลอังกฤษ - สังกัด
  • 311021 - ดร.นิรันดร์ - จิวะสันติการ - Dr.Nirund - Jivasantikarn - 10
  • 311059 - นาย บุรินทร์ - รุจจนพันธุ์ - Mr.Burin - Rujjanapan - 10
 4. คณะ:
  รหัสคณะ - ชื่อคณะไทย - ชื่อคณะอังกฤษ
  • 10 - คณะบริหารธุรกิจ - Business Administration
  • 20 - คณะนิเทศศาสตร์ - Communication Arts
  • 30 - คณะศิลปศาสตร์ - Liberal Arts
 5. สาขา:
  รหัสสาขา - ชื่อสาขาไทย - ชื่อสาขาอังกฤษ - ชื่อปริญญาไทย - ชื่อปริญญาอังกฤษ
  • 1001 - สาขาการบัญชี - Accounting department -
  • 1002 - สาขาการจัดการ - Management department - ..
  • 3001 - สาขาจิตวิทยาองค์การ - Organization psychology department - ..
 6. วิชา:
  รหัสวิชา - ชื่อวิชาอังกฤษแบบสั้น - ชื่อวิชาอังกฤษแบบยาว - ชื่อวิชาไทยแบบสั้น - ชื่อวิชาไทยแบบยาว - หน่วยกิตรวม - หน่วยกิตทฤษฏี - หน่วยกิตปฏิบัติ - หน่วยกิตคำนวณ - หน่วยกิตนับสำเร็จ
  ตัวอักษร 2 ตัวแรกหมายถึง สาขา เลขตัวแรกคือปีเรียน เลขตัวที่สองคือภาคเรียน เลขสองตัวสุดท้ายคือลำดับ
  • BC1101 - Intro. to computer - Introduction to business computer - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
 7. ลงทะเบียน:
  ปี - ภาค - รหัสน.ศ. - รหัสวิชา - ตอนที่ - เกรด
  • 1988 - 1 - 31100001 - BC1101 - 1 - 4.6
 8. ลงทะเบียนล่วงหน้า:
  ปี - ภาค - รหัสน.ศ. - รหัสวิชา - ตอนที่ - อนุมัติ
  • 1988 - 1 - 31100001 - BC1101 - 1 - A (อนุมัติ)
  • 1988 - 1 - 31100001 - BC3205 - 1 - N (ไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน)
  • 1988 - 1 - 31100001 - BC1202 - 3 - C (ตอนที่เลือกเต็ม จึงย้ายให้)
  • 1988 - 1 - 31100001 - BC1102 - 2 - U (ตอนที่เลือกเต็ม และย้ายไม่ได้ เต็มหมด)
  • 1988 - 1 - 31100001 - BC2202 - 1 - E (ตารางสอบทับกัน)
  • 1988 - 1 - 31100001 - BC2203 - 1 - E (ตารางสอบทับกัน)
  • 1988 - 1 - 31100001 - EN2202 - 1 - S (ตารางเรียนทับกัน)
  • 1988 - 1 - 31100001 - EN2203 - 1 - S (ตารางเรียนทับกัน)
  • 1988 - 1 - 31100002 - BC2203 - 1 - P (เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.75 ลงได้ไม่เกิน 15 หน่วย)
  • 1988 - 1 - 31100002 - EN1202 - 1 - P (เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.75 ลงได้ไม่เกิน 15 หน่วย)
  • 1988 - 1 - 31100002 - BC1203 - 1 - P (เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.75 ลงได้ไม่เกิน 15 หน่วย)
  • 1988 - 1 - 31100002 - EN2202 - 1 - P (เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.75 ลงได้ไม่เกิน 15 หน่วย)
  • 1988 - 1 - 31100002 - EN2303 - 1 - P (เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.75 ลงได้ไม่เกิน 15 หน่วย)
  • 1988 - 1 - 31100002 - PR1103 - 1 - P (เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.75 ลงได้ไม่เกิน 15 หน่วย)
 9. เกรดเฉลี่ย:
  ปี - ภาค - รหัสน.ศ. - หน่วยกิตสะสมที่คำนวณ - หน่วยกิจที่คำนวณ - หน่วยกิตสะสมที่เรียน - หน่วยกิตสะสมที่ผ่าน - เกรดเฉลี่ยประจำภาค
  • 1989 - 1 - 31100001 - 108 - 36 - 36 - 39 - 3.00
 10. วิชาบังคับก่อน:
  วิชาลงทะเบียน - วิชาบังคับ1 - วิชาบังคับ2 - วิชาบังคับ3 - วิชาบังคับ4 - วิชาบังคับ5
  • EN4101 - EN1101 - EN1201 - EN2101 - EN2201 - EN3101
 11. รับชำระค่าลงทะเบียน:
  ปี - ภาค - รหัสนักศึกษา - วันที่ - เวลา - ค่าลงทะเบียน - ทุนการศึกษา - ค่าหน่วยกิต - ค่าปฏิบัติ - ค่าประกัน - ค่าบำรุงการศึกษา - ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา - ค่าปรับลงช้า
  • 1988 - 1 - 31100001 - 1998/06/01 - 13:01 - 11200 - 10800 - 10800 - 300 - 200 - 2000 - 500 - 0
 12. รับชำระบอกเพิ่ม-เลิกกระบวนวิชา:
  รหัสรายการ - ปี - ภาค - รหัสนักศึกษา - วันที่ - เวลา - ค่าลงทะเบียน - ทุนการศึกษา - ค่าหน่วยกิต - ค่าปฏิบัติ - ค่าประกัน - ค่าบำรุงการศึกษา - ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา - ค่าปรับลงช้า - จำนวนวิชาบอกเพิ่ม - จำนวนวิชาบอกเลิก - ค่าธรรมเนียม
  • 5441 - 1988 - 1 - 31100001 - 1998/06/01 - 13:01 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 40
 13. เกรด:
  รหัสเกรด - ชื่อเกรด
  • A - 4.0
  • B++ - 3.75 • B+ - 3.5 • B- - 3.25 • B - 3.0
  • C++ - 2.75 • C+ - 2.5 • C- - 2.25 • C - 2.0
  • D++ - 1.75 • D+ - 1.5 • D- - 1.25 • D - 1.0
  • F - 0.0
  • I - 4.1 • W - 4.2 • S - 4.3 • U - 4.4 • V - 4.5 • P - 4.6
 14. ห้องเรียน:
  รหัสห้อง - ชื่ออาคาร - ชั้นที่ - เลขห้อง
  • 100101 - อาคารบริหาร - ชั้น 1 - ห้อง 1
 15. เก้าอี้:
  รหัสห้อง - ลำดับ - รหัสเก้าอี้ - สถานภาพ
  • 100101 - 1 - AA001 - A (ใช้ได้)
  • 100101 - 2 - AA002 - F (กำลังซ่อม ใช้การไม่ได้)
  • 100101 - 3 - AA003 - U (ถูกจองใช้)
  • 100101 - 4 - AA004 - V (สำรองไว้ ไม่ให้ใช้)
 16. สถานภาพน.ศ.:
  รหัสสถานภาพ - ชื่อสถานภาพ
  • AA - นักศึกษาปกติ ที่เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
  • AP - นักศึกษาปกติ ที่เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.5 แต่น้อยกว่า 2.00
  • AQ - นักศึกษาปกติ ที่เกรดเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 1.5
  • CP - นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา
  • CL - นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา แต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 จึงได้อนุปริญญา
  • RT - นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดการติดต่อ
  • RG - นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
 17. รหัสย่อยประวัติ:
  รหัสย่อยประวัติ - อธิบายรหัสย่อย
  • ME - ผู้ชาย
  • FE - ผู้หญิง
  • TH - สัญชาติไทย
  • BU - ศาสนาพุทธ
  • CT - ศาสนาคริส
  • SN - เกียรตินิยม อันดับ 2
  • FT - เกียรตินิยม อันดับ 1
  • C1 - สีแดง
  • C2 - สีน้ำเงิน
 18. ค่าหน่วยกิต:
  ปี - ภาค - รหัสวิชา - ค่าหน่วยกิต - ค่าปฏิบัติ - ค่าประกัน
  • 1988 - 1 - BC1101 - 900 - 300 - 200
  • 1988 - 1 - EN1101 - 900 - 300 - 0
  • 1988 - 1 - GV1101 - 900 - 0 - 0
 19. ค่าบำรุง:
  ปี - ภาค - รหัสสาขา - ค่าบำรุงการศึกษา - ค่าบำรุงกิจกรรม
  • 1988 - 1 - 1001 - 2000 - 500
  • 1988 - 1 - 5001 - 4500 - 2000
 20. ตรวจการสำเร็จ:
  รหัสน.ศ.2ตัวหน้า - รหัสสาขา - ประเภท - รหัสวิชา
  • 31 - 1001 - C - CV1101 (วิชาแกน)
  • 31 - 1001 - B - AC1101 (วิชาพื้นฐาน)
  • 31 - 1001 - R - BC1101 (วิชาเอกบังคับ)
  • 31 - 1001 - E - BC4109 (วิชาเอกเลือก)
 21. ตรวจหน่วยกิตการสำเร็จ:
  รหัสน.ศ.2ตัวหน้า - รหัสสาขา - วิชาแกน - วิชาพื้นฐาน - วิชาเอกบังคับ - วิชาเอกเลือก - วิชาโท - วิชาเลือกเสรี
  • 31 - 1001 - 48 - 36 - 36 - 15 - 15 - 15
ขอบซ้ายขอบบน
หนังสือที่ใช้อ้างอิง
• ครรชิต มาลัยวงศ์, วิชิต ปุณวัตร์. เทคนิคการออกแบบโปรแกรม. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. 2532.
• พลพธู ปียวรรณ. ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์. สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด. 2537.
• ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. ระบบฐานข้อมูล. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด. 2533.
• บริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด. ระบบบัญชีเงินเดือน. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. 2538.
• บริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด. ระบบบัญชีแยกประเภท. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. 2538.
• บริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด. ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. 2538.
• บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แว์กรุ๊ป จำกัด. โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express. 2539
• ประจักษ์ เฉิดโฉม, ศิษฎ์ วงษ์กมลเศรษฐ์. การวิเคราะห์ระบบ. บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด. 2537
• มนู อรดีดลเชษฐ์. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540
• อรรถพล ตริตานนท์. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์:แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง. บริษัท ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส จำกัด. 2539.
• อำไพ พรประเสริฐสกุล. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. 2540
• โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. 2544.
• Charles P. Pfleeger. Security in computing. Prentic-Halll 1989.
• Henry C. Lucas,Jr. The Analysis, Design, and Implementation of Information Systems. Mcgraw-Hill 1992.
• Larry Long. Management Information systems. Prentic-Hall 1989.
ขอบซ้ายขอบบน
โครงงานนักศึกษา
  โดย ชาญณรงค์ อภิมุขวิทยา #
 1. VB6 Source Code : channarong.zip 1 MB
 2. ER Diagram + Context Diagram
 3. DFD : 01, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 030305, 030402, 030502, 030602
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC