แคปท์ชา
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-05-02 (เพิ่ม แบบใหม่)
ขอบซ้ายขอบบน
โปรดยืนยันความเป็นมนุษย์
charts.zip
ถ้าท่านกรอกรหัสแล้วไม่ถูกต้อง แล้วพบอักษรชุดเดิม
โปรดคลิ๊กสัญลักษณ์ Refresh ขอรับรหัสชุดใหม่
    + แคปท์ชา (CAPTCHA) . คือ การยืนยันความเป็นมนุษย์ หรือ การทดสอบว่าผู้ที่โต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นมนุษย์จริงหรือไม่ คำว่า CAPTCHA ย่อมาจาก Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart เป็นเครื่องหมายการค้าของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา ปีค.ศ. 2000 ร่วมกันพัฒนาโดย Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas J. Hopper and John Langford
    + การทดสอบของทัวริง (อังกฤษ: Turing test) (เป็นวิธีการที่ แอลัน ทัวริง เสนอในปีค.ศ.1950) คือ การทดสอบความสามารถของเครื่องจักร (Machine) ว่าสามารถคิดได้เช่นเดียวกับมนุษย์หรือไม่ โดยวิธีการทดสอบคือให้คนทำการพิมพ์บทสนทนาโต้ตอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนและคอมพิวเตอร์ หากคู่สนทนาไม่สามารถแยกได้ว่าอีกฝ่ายเป็นคอมพิวเตอร์หรือคนได้ ก็ถือว่าเครื่องจักรนั้นผ่านการทดสอบของทัวริง ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเครื่องจักรใดผ่านแบบทดสอบนี้ได้
    + เว็บเพจนี้ใช้บริการ CAPTCHA ของ google.com ที่ชื่อว่า reCAPTCHA ที่ให้บริการฟรี โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเว็บเพจรับอินพุทจากมนุษย์ (Input) และส่วนเว็บเพจตรวจสอบการเป็นมนุษย์ (Verify) เมื่อตรวจสอบผ่านแล้ว จึงจะอนุญาตให้กระทำการใด ๆ ต่อไปได้ เช่น การเข้าสู่ระบบ หรือการดาวน์โหลด เป็นต้น ซึ่งการใช้งาน reCAPTCHA ของ google.com ควรมี Domain name, Server-sided script, reCAPTCHA PHP library และบัญชีผู้ใช้ของ google.com
+ http://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
+ การแสดง reCAPTCHA แบบไม่ใช้ plugin
+ reCAPTCHA PHP library และ verify ด้วย PHP
+ International e-Learning Conference 2011
+ ตัวอย่างการใช้ Captcha แบบพิมพ์อักษร
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC