สืบค้นงานวิจัย Fullpaper ฟรี สำหรับคนไทย

คำถาม “จะค้นงานวิจัย
ที่มี fullpaper หรือ abstract ได้จากที่ไหน

ในอดีต มีฐานข้อมูลในแต่ละสถาบัน
ที่เข้าไปสืบค้น แล้วดาวน์โหลด fullpaper หรือ abstract ได้
แต่ปี 2561 ทดสอบค้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว
เท่าที่ค้นดู พบว่า ปิดการ download จากภายนอก
เปิดให้ download เฉพาะบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
แต่มีอีก 3 แหล่งที่ยังเปิดให้ดาวน์โหลดจากภายนอกได้
และมีจำนวนรายงานการวิจัยไม่น้อย
1. ThaiLis เครือข่ายห้องสมุด
2. e-library ของ TRF
3. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย วช.
จากการทดสอบ ทั้ง 3 แหล่ง มีผลการทดสอบดังนี้

thailis research database
thailis research database

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php

1. ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุด
ค้นคำว่า “จริยธรรม” พบ 2253 รายการ ค้นเมื่อ 20 ม.ค. 2561 พบงานของ จงกลนี กิติยานันท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2559 เรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
แฟ้มเดียวมี 144 หน้า

trf research database
trf research database

https://elibrary.trf.or.th/

2. e-library ของ TRF
ค้นคำว่า “จริยธรรม” พบ 37 + 19 = 56 โครงการ ค้นเมื่อ 20 ม.ค. 2561 พบงานของ นงนภัส พันธ์พลกฤต, ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ ปี 2558 เรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตจริยธรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
แฟ้มเดียวมี 238 หน้า

วช. research database
วช. research database

http://dric.nrct.go.th/index.php

3. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย วช.
ค้นคำว่า “จริยธรรม” พบ 1295 รายการ ค้นเมื่อ 20 ม.ค. 2561 พบงานของ ทินกร ชุณหภัทรกุล ปี 2560 เรื่อง การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4 ภาค
แฟ้มรวมมี 189 หน้า

 

แก้ postfix ให้รับอีเมลยืนยันจาก thailis

1 ต.ค.52 อ.อัศนีย์ ณ น่าน ประสานโครงการ Thailis แล้วสมัครสมาชิกเป็นผู้ใช้ เพื่อสืบค้น fullpaper research ฉบับเต็ม เพราะการดำเนินการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจำเป็นต้องมีขั้นตอน และใช้เวลา จากนั้นคุณธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ สมัครเป็นผู้ใช้ด้วย e-mail gmail.com ก็ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร และสืบค้นได้ตามปกติ แต่คุณอนุชิต ยอดใจยา และผมสมัครด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับอีเมลยืนยันใดเลย ซึ่งปัญหานี้เป็นไปได้ 2 กรณีคือ 1)thailis server ไม่ส่งเข้ามหาวิทยาลัย 2)server มหาวิทยาลัยมองเป็น bad mail จากข้อสงสัยข้อที่ 2 จึงเข้าไปตรวจ mail log ของคุณอนุชิต ยอดใจยา ก็พบข้อความว่า “Sender address rejected: Domain not found” และพบว่าเครื่องส่ง mail ของ thailis ถูกปฏิเสธ วิธีแก้ไขที่ง่ายคือแก้ที่ตัวเรา ถ้าแก้ที่ต้นเหตุอาจต้องคุยกันยาว
      ดำเนินการแก้ปัญหา 1)เข้าห้อง /etc/postfix ใน mail server 2)เปิดแฟ้ม main.cf ด้วย vi 3)พบค่า config ว่า smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain 4)ยกเลิกค่าในข้อ 3 5)reboot server ก็จะได้รับ email จาก thailis ตามปกติ ทำตาม 5 ขั้นตอนข้างต้น ผมก็สืบค้นงานวิจัย และ download fullpaper research ได้แล้ว ผลการทดสอบ download พบบทความเรื่อง scorm ของ อ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา ซึ่งเป็นงาน scan จากเอกสารขนาด 5 หน้า
+ http://tdc.thailis.or.th/tdc/