ใช้ javascript สั่ง print เว็บเพจออกทางเครื่องพิมพ์

print button by javascript
print button by javascript

เพื่อนต้องการสั่งพิมพ์ (print) ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
ไปทางกระดาษ A4 แต่ข้อมูลชุดเต็มมีจำนวนเขตข้อมูลมาก
จึงต้องตัดเขตข้อมูลที่ไม่ใช่สาระสำคัญออก
แล้วนำเสนอผ่านเว็บเพจใหม่อีกรอบ แทนข้อมูลชุดเต็ม

การนำออกกระดาษ A4 ก็ทำโดยเพิ่มปุ่ม print ทางเว็บเพจ
เมื่อกดปุ่ม print ก็จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (printer)
เลือกขนาดกระดาษตามสะดวก
น่าจะเป็นทางออกที่ง่าย สำหรับผม และผู้สืบค้น
ที่มองเห็นปุ่มกด แล้วสั่งพิมพ์ผลทางเครื่องพิมพ์

button to print
button to print

[อธิบายตัวอย่าง code]
1. กำหนดส่วนของ div ให้มีปุ่มสำหรับสั่งพิมพ์
2. เหตุการณ์ onclick จะเรียกใช้ myFunction()
3. ใน Script จะสั่งพิมพ์ด้วย window.print() ก็จะเรียกบริการ print ของ window ขึ้นมา
4. ก่อนพิมพ์ก็สั่งซ่อนส่วนของ div
5. หลังพิมพ์ก็สั่งแสดงส่วนของ div อีกครั้ง

<div id=”prt”>
<button onclick=”myFunction()”>Print this page</button>
</div>
<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“prt”).style.visibility=’hidden’;
window.print();
document.getElementById(“prt”).style.visibility=’visible’;
}
</script>

คำสั่ง pwd

pwd
pwd

คำสั่ง pwd ย่อมาจากคำว่า print working directory คือ คำสั่งแสดงชื่อไดเรกทรอรี่ปัจจุบัน ว่ากำลังทำงานอยู่ที่ไดเรกทรอรี่ใด เป็นคำสั่งที่มีใน shell พื้นฐาน จึงมีทั้งใน sh (Bourne shell 1977) และ bash (Basic Shell 1989)     ..
pwd – print name of current/working directory
Print the full filename of the current working directory.

การแสดงชื่อไดเรกทรอรี่ปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างมาก ถ้าต้องเปิดพร้อมกันหลาย terminal เพราะคำสั่งที่จะเรียกใช้ได้ต้องอยู่ใน working directory จึงต้องมั่นใจว่าอยู่ในห้องที่ถูกต้อง เช่นห้อง /var/log /etc /home /bin ล้วนมีแฟ้มที่ต้องให้ดำเนินการแตกต่างกันไป
นอกจากวิธีนี้แล้ว ยังสามารถใช้คำสั่ง $export PS1=.. เพื่อเปลี่ยน prompt string ของ shell เพื่อแสดง working directory หรือข้อมูลอื่นได้โดยสะดวก