office « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

คำสำคัญ ‘office’

ไม่จำเป็นต้องคุยกัน

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, May 18th, 2012
thai worker lack

thai worker lack

18 พ.ค.55 ปัญหาคำว่า “ไม่จำเป็นต้องคุยกัน” .. เกิดขึ้นได้สำหรับ thai worker ซึ่งเป็นทักษะที่ขาดแคลนจากผลสำรวจ และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ The nation มาแล้ว ซึ่งปัญหานี้ตรงข้างกับคำว่า “การจัดการความรู้” เวลายกกรณีก็นึกถึง ชุมชนคอนโดได้ครับ เพราะห้องติดกัน อยู่กัน 3 ปี อาจไม่รู้จักชื่อกันเลยก็มี
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่า ใน 12 ทักษะ มี 8 ทักษะที่คนไทยมีปัญหาเพิ่มขึ้น แต่มี 4 ทักษะที่เท่าเดิม หรือไม่ก็ดีขึ้นนิดหน่อย รู้สึกว่าประเทศเราพัฒนาถอยหลังนะครับ และ 2 ทักษะแรกที่คนไทยขาดชัดเจน คือ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.thaiall.com/blog/burin/4063/
http://www.thaiall.com/office/graph.xls

อบรมใช้ excel ทำ qa อย่างมืออาชีพ

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, August 16th, 2011
cheqa excel

cheqa excel

พบโครงการอบรมการใช้ excel เพื่องานประกันคุณภาพของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในชื่อโครงการ “โครงการอบรม การจัดเก็บข้อมูลและเขียนรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ (54/1)

มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ส่วนสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาคือข้อมูลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ถึงแม้ว่าบางสถาบันการศึกษาจะมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ (Enterprise Resource Planning) แต่การจัดทำข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบประกันคุณภาพยังมีความจำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบงาน และมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมเอ๊กเชลล์ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดเก็บข้อมูลดิบ หรือช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่างๆ และผู้มีส่วนรวมในการจัดเก็บข้อมูลคือบุคลากรของสถาบันนั่นเอง จากการเปิดอบรมหลักสูตรการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพด้วยเอ๊กเชลล์ที่ผ่านมา 10 รุ่น มีข้อมูลจากการประเมินผลการอบรมแสดงว่าสถาบันการศึกษายังมีความต้องการอย่างมากในการพัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของบุคคลกร เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือในการลดระยะเวลาในการทำงาน และมีข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของระบบประกันคุณภาพต่าง ๆ แม้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน (สกอ. ปี 2554) และตัวบ่งชี้ สมศ รอบ 3 จำนวนตัวบ่งชี้ลง แต่มีความต้องการรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นส่งผลการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อความพร้อมในการรับตรวจใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ถ้าระบบบริหารจัดการข้อมูลไม่ดี

โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพด้วยเอ๊กเชลล์ เป็นโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศอย่างมืออาชีพ และสามารถทำงานอย่างบูรณาการ เชื่อมโยงการออกแบบจัดเก็บข้อมูลดิบ การออกรายงานสำหรับผู้บริหาร มีข้อมูลพร้อมในการการจัดทำรายงานประจำปี รายการการประเมินตนเอง และจัดเตรียมข้อมูลพร้อมโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูล CHEQA แม้หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ ยังมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาจัดทำรายงานตามความต้องการข้อมูลที่พลวัต

http://pirun.ku.ac.th/~fscichj/qa/Train/

http://pirun.ku.ac.th/~fscichj/qa/Train/v54-1/qa-project.pdf

http://pirun.ku.ac.th/~fscichj/course/52/qa2/qa-project2.htm

http://www.thaiall.com/pdf/qa_excel_pro.pdf