เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

macro to copy 3 sheets to sheet1 & sort

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, January 26th, 2012

25 ม.ค.55 มีโอกาสเขียน macro ใน excel คัดลอกข้อมูลจาก 3 sheets มาต่อกัน แล้วก็จัดเรียงตามวันที่ ซึ่งอยู่ใน column b และ ยังไม่ได้ปรับ code ให้เป็น function ครับ ทำให้ code ค่อนข้างยาว แต่ผมว่าอ่านง่าย ตรงไปตรงมาดี

Sub copy_sheets()
Dim start As String, tr As Integer
start = “a3″ ‘ start row 3
tr = 0
‘=========
ActiveWorkbook.Worksheets(“¡”).Select
Set tbl = Range(start).CurrentRegion
tbl.Offset(2, 0).Resize(tbl.Rows.Count – 2, tbl.Columns.Count).Copy
tr = tr + tbl.Rows.Count
Range(start).CurrentRegion.Copy
ActiveWorkbook.Worksheets(“sheet1″).Select
Range(“a1″).Activate
ActiveSheet.Paste
‘=========
ActiveWorkbook.Worksheets(“¢”).Select
Set tbl = Range(start).CurrentRegion
tbl.Offset(2, 0).Resize(tbl.Rows.Count – 2, tbl.Columns.Count).Copy
tr = tr + tbl.Rows.Count
ActiveWorkbook.Worksheets(“sheet1″).Select
Range(“a13″).Activate
ActiveSheet.Paste
‘=========
ActiveWorkbook.Worksheets(“¤”).Select
Set tbl = Range(start).CurrentRegion
tbl.Offset(2, 0).Resize(tbl.Rows.Count – 2, tbl.Columns.Count).Copy
tr = tr + tbl.Rows.Count
ActiveWorkbook.Worksheets(“sheet1″).Select
Range(“a23″).Activate
ActiveSheet.Paste
‘=========
ActiveWorkbook.Worksheets(“Sheet1″).Sort.SortFields.Add Key:=Range(“B3:B” & tr) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets(“Sheet1″).Sort
.SetRange Range(“A3:L” & tr)
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
End Sub


การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (itinlife325)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, January 14th, 2012
facebook

facebook

14 มกราคม 2555 นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Sphere ที่มนุษย์ได้แก้วสารพัดนึกมา 1 ลูก แต่คนกลุ่มหนึ่งเป็นระดับหัวกะทิของโลกได้สัมผัสแก้วนี้แล้วพบว่าขาดความพร้อม หรือใช้ไม่ถูกวิธี จนเป็นภัยต่อตนเองและกลุ่ม ในบทสรุปของภาพยนตร์พบว่ากลุ่มที่เหลือรอดพร้อมใจกันทิ้งลูกแก้วนี้ออกไปนอกโลก เพราะมนุษย์ในปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะใช้แก้วสารพัดนึกอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วทำให้นึกถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมากมายในปัจจุบันว่ามีคุณอนันต์ และโทษมหันต์ ตัวอย่างของโทษเช่นอาวุธร้ายที่คิดค้นขึ้นเพื่อทำลายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน อินเทอร์เน็ตที่ผู้คนมากมายหลงใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจนเสียการเรียน เสียคน เสียเงิน หรือเสียงาน
ประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นชัดเจน เพราะเราใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจมีประเด็นให้พูดคุยกันหลากหลาย ตัวอย่างปัญหาของการใช้เทคโนโลยี อาทิ การใช้เครือข่ายสังคมในเวลางานจนทำให้ผลงานลดลง ผิดพลาด หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ การติดเกมในรูปแบบใหม่ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้พ้นสภาพการศึกษา หรือผลการเรียนตกต่ำ การแสดงความคิดเห็นเชิงลบผ่านเครือข่ายสังคมอาจทำให้ตนเองหรือครอบครัวเสื่อมเสีย ซึ่งล้วนเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ปัญหาใหญ่ของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้เกิดจากการมีอัตตาในตัวบุคคลที่ไม่นิยมแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการจัดการความรู้ทั้งในกลุ่มคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย แต่การใช้งานก็ยังเป็นความนิยมในระดับบุคคลมากกว่ากลุ่มองค์กร และมักไม่พบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสาธารณะที่จะนำไปใช้เป็นข้อสรุปประกอบการตัดสินใจขององค์กร พบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อก (Blog) หรือเครือข่ายสังคมมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการแลกเปลี่ยนในห้องประชุมที่มีสมาชิกไม่เกินสิบคน แม้เครือข่ายสังคมจะเป็นเทคโนโลยีที่รองรับจำนวนคนได้พร้อมกันจำนวนมาก กลับพบว่ามีน้อยครั้งที่จะเห็นการใช้ประโยชน์เพื่อหาข้อสรุปจากประเด็นกำหนด แต่ถ้ามีการรวมกลุ่ม กำหนดเป้าหมายตรงกันชัดเจน มีบทบาทหน้าที่ให้แต่ละคน ก็เชื่อได้ว่าจะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

การใช้ facebook ทำให้เกรดตก

http://ac219pyu22553s1.blogspot.com/2010/11/facebook.html

งานวิจัยระบุว่า ขณะทำการบ้าน ถ้าเปิด facebook ทิ้งไว้เฉย ๆ จะส่งผลให้การเรียนตกต่ำกว่าเพื่อน ๆลง 20 เปอร์เซ็นต์ เทียบระหว่างเด็กที่ใช้ และ ไม่ใช้ ถ้าใช้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.06 ถ้าไม่ใช้อยู่ที่ 3.82

ผลกระทบต่อการทำงาน พบว่า บริษัทที่อนุญาติให้พนักงานใช้ facebook.com ขณะทำงาน ผลผลิตของพนักงานลดลง 1.5 เปอร์เซนต์จากผลผลิตทั้งหมด และมีองค์กรอีกมากที่ไม่ทราบเรื่องนี้

เขาว่า facebook ทำให้การเรียนเสีย ผลงานตก แต่เจ้าตัวไม่รู้
ผมว่าปัญหาใหญ่คือ เจ้าตัวรู้ แต่ผู้ปกครองไม่รู้


forward from gmail.com

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, January 10th, 2012
forwarding gmail.com

forwarding gmail.com

10 ม.ค.55 มีโอกาสใช้ google mail for education แล้วก็มีเหตุว่าจะต้องย้าย server ประกอบกับเพื่อนถามว่า จะ forward mail จาก server1 ไป server2 อย่างไร เพราะ server3 กำลังจะมีขึ้นมา และ server1 กำลังจะถูกเปลี่ยน ก็ใช้ภาพนี้อธิบายว่าคลิ๊กตรงไหนบ้าง เพื่อกำหนดการส่งต่อ จาก server1 ไป server2 แบบ copy mail


คำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, January 8th, 2012

TECH 100 สื่อและเทคโนโลยี (Media and Technology) 2(1-2-4)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การสืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สำนักงาน การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์

MATH 100 กิจกรรมประจำวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Logic in daily Activity) 2(2-0-4)
ศึกษาระบบจำนวนจริง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา การคำนวณกับกิจกรรมประจำวัน ตรรกศาสตร์และการประยุกต์ใช้ ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ

SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life) 2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ท้องถิ่นและสากล

topic
- fundamental of technology
- new media
- computer system
- network system
- searching
- social network
- social media
*
- office application
- multimedia creating
- security
- Moral and Ethics


squid proxy server

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, November 23rd, 2011

23 พ.ย.54 เมื่อเช้ามีหนุ่มเสียงเข้ม โทรคุยกันตั้งแต่ก่อน 8.00น.
เรื่องการติดตั้ง apache แต่คุยไปคุยมาก็พบว่าเขาอยากติดตั้ง proxy
จากการพูดคุยก็ทราบว่าเขาต้องการคนไปช่วยเหลือ หรือรับติดตั้ง
คำแนะนำที่ให้ไปคือ apache ไม่ใช่ proxy server แบบที่เขาเข้าใจ
แล้วแนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ว่าน่าจะเป็น squid
อีกตัวเลือกคือประเทศไทยมี LinuxSIS
ที่พัฒนาโดยหน่วยงานของทางราชการ ให้โรงเรียนไทยนำไปติดตั้งได้ฟรี
ติดตั้งก็จะได้ Linux, Proxy และ DHCP มาเลยครับ

http://wiki.opentle.org/LinuxSIS-AllVersion

http://www.squid-cache.org/


ถึงเวลาบล็อกเฟซบุ๊คดอทคอม (itinlife314)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, October 30th, 2011
facebook age

facebook age

30 ต.ค.54 พบรายงานว่าจากการสำรวจคนทำงานกว่า 600 คนในต่างประเทศเมื่อปีค.ศ.2007 มีผู้ใช้จำนวนมากที่ถูกจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคม อาทิ เฟซบุ๊ค (Facebook.com) ไฮไฟซ์ (Hi5.com) หรือ ทวิทเตอร์ (Twitter.com) คิดเป็นร้อยละ 43 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่ถูกบล็อก แล้วมีบริษัทบางแห่งจำต้องเปิดให้พนักงานเข้าถึงได้ เพราะเกรงการถูกต่อต้าน หรือพฤติกรรมแสดงความไม่พอใจที่รุนแรง เรื่องนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ใช้ ซึ่งต่างคนต่างก็มีเหตุผลทุกฝ่าย แต่กระแสค่านิยมจะโอนเอียงไปทางฝ่ายผู้ใช้เป็นผู้ชนะ

มีผู้คร่ำหวอดในวงการความปลอดภัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีบริษัทมากมายจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ลักษณะนี้ ซึ่งพนักงานอาจไม่ชอบ แต่เว็บไซต์เครือข่ายสังคมอาจเป็นแหล่งที่ทำให้องค์กรมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยถ้าใช้อย่างไม่ระวัง เว้นแต่ว่าพนักงานจะเข้าถึงเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ของงาน มีบริษัทมากมายไม่เห็นเหตุผลที่พนักงานต้องเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ในเวลางาน นอกจากมีข้อเสียด้านความปลอดภัย และเสียเวลาในการทำงานแล้ว เว็บไซต์เครือข่ายสังคมก็ยังมีข้อดี คือ การเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันของพนักงาน

อีกรายงานหนึ่ง ที่สัมภาษณ์ผู้ดูแลงานด้านไอทีในอเมริการวมกว่า 1400 ตัวอย่าง เมื่อปีค.ศ.2009 พบว่า จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของพนักงานมีร้อยละ 54 อนุญาตให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมีร้อยละ 19  ไม่อนุญาตให้ใช้ในเรื่องส่วนตัวมีร้อยละ 16  และอนุญาตให้ใช้ได้เต็มที่ในเวลางานมีร้อยละ 10 แล้วพบผลข้างเคียงของการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมว่าผลผลิตจากงานลดลงกว่าร้อยละ 2 โดยพนักงานส่วนหนึ่งใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฉพาะที่ทำงานเท่านั้น แม้ข้อมูลเหล่านี้จะมีรายงานมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา แต่พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการส่วนหนึ่งไม่ทราบ หรือไม่ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่กระทบต่อผลผลิตขององค์กร

http://www.pcworld.com/article/136226/worried_companies_block_facebook.html

http://news.techworld.com/personal-tech/3203460/study-says-most-companies-block-facebook-and-twitter/


windiff เปรียบเทียบ register

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, October 29th, 2011
windiff compare register

windiff compare register

29 ต.ค.54 มีเพื่อนลงโปรแกรมรุ่นทดลองใช้ แล้วหมดอายุ จะลงอีกก็ไม่ได้ เพราะระบบป้องกันการลงซ้ำหลังหมดอายุ จะใช้งานโปรแกรมต่อไป ก็ต้องถอนออกให้สิ้นซาก จึงใช้โปรแกรม windiff compare register ก่อน และหลังติดตั้งโปรแกรม แต่มีความแตกต่างมากไป จึงถอนโปรแกรมออก แล้วเปรียบเทียบ register ก่อนติดตั้ง และหลังถอน .. จึงเห็นอะไรที่แตกต่างกันชัดเจนขึ้น
ที่ผมใช้เทคนิคนี้ได้ เพราะในเครื่องติดตั้ง deepfreeze ทำให้การทดสอบใช้ windiff หรือติดตั้งโปรแกรมไม่กระทบอะไรกับระบบซอฟท์แวร์ เพราะถ้าต้องการเริ่มต้นใหม่ ก็เพียงแต่ restart เครื่องเท่านั้น ทุกอย่างก็กลับสู่สภาพเดิมเหมือนย้อนเวลาได้
http://www.computerperformance.co.uk/w2k3/utilities/windiff.htm

http://www.computerperformance.co.uk/ScriptsGuy/windiff.zip

http://www.ldapadministrator.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1435

Symptoms:
After LDAP Administator 2011.2 has been installed/uninstalled, all the versions of LDAP Administrator previous to 2010.2 (e.g. 2010.1, 2009.2, etc.) will not install.

Resolution:
1) Uninstall LDAP Administrator
2) Delete metabase.stg file from the user data folder (e.g. “C:\Users\<username>\Local Settings\Softerra\LDAP Administrator 4\metabase.stg”)
3) Remove registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Softerra\LDAP Administrator 4
4) Install LDAP Administrator


เครื่องบริการอีเมลฟรี ด้วย google apps

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, October 20th, 2011
google apps

google apps

20 ต.ค.54 วันนี้เข้าดูบริการของ google apps พบว่า บริการฟรีสำหรับองค์กร โดยการผูก domain name ซึ่งบริการฟรีนี้ สามารถสร้างบัญชีได้ 10 บัญชี แต่ก่อนหน้านี้ราวกลางปี 2552 ผมใช้ thaiabc.com ผูกเข้ากับ google apps แบบฟรี สามารถสร้างบัญชีได้ถึง 50 ซึ่งเพียงพอสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ไม่ใหญ่นัก

ปัจจุบันถ้าใช้ฟรี จะได้ 1) Gmail และ Google ปฏิทิน  2) Google เอกสาร และ Google Sites 3) Blogger, AdWords, Reader และอีกมากมาย

ถ้าเป็นสมาชิกแบบ Google Apps for Business มีค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อปี มีบริการเพิ่มขึ้นดังนี้ 1) พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 25 กิกะไบต์ต่อผู้ใช้ BlackBerry และ Microsoft Outlook ความสามารถในการทำงานร่วมกันและอีกมากมาย  2) การลงชื่อเพียงครั้งเดียว SSL ที่บังคับใช้ ข้อกำหนดความเข้มงวดของรหัสผ่าน ที่กำหนดเองและอีกมากมาย  3) SLA รับประกันความพร้อมในการทำงาน 99.9% และการสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดสำหรับ for education
Google Apps for Education is free. We plan to keep the core offering of Google Apps for Education free. This includes user accounts for future incoming students. As you may know, Google was founded by a research project at Stanford University, and this is just one way we can give back to the educational community.

http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=139019
http://www.thaiall.com/google


max size กับ squid

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, October 14th, 2011
movie mediafire

movie mediafire

14 ต.ค.54 มีเพื่อนพูดถึงการ download แฟ้มจาก mediafire.com ในช่วงสอบ ก็สงสัยว่าหาแฟ้มอะไร และจะมีแฟ้มอะไรไปอยู่ในเว็บไซต์นั้น เมื่อค้นดูก็พบเว็บไซต์ mediafiremovie.org มีภาพยนตร์ที่ถูกหั่นแฟ้มละไม่เกิน 200 MB แล้วกลับมาตรวจสอบใน squid proxy ที่กำหนดนโยบายการ download ใน  /etc/squid/squid.conf ก็พบว่าปิด max size จึงแก้ไข reply_body_max_size และ request_body_max_size เพื่อให้เพื่อนสามารถ download แฟ้มได้ โดยกำหนดสูงสุดไม่เกิน 250 MB ต่อแฟ้ม ซึ่งข้อกำหนดนี้เคยคิดว่าจะใช้ download accelerator plus ช่วยหั่นไฟล์เป็นชิ้นก่อน download แต่ก็พบว่า squid ได้ block ก่อนที่ DAP จะทำงาน
การขยายข้อจำกัดครั้งนี้ ต้องรอดูว่าจะมีคนใช้บริการ download จน bandwidth ที่มีทั้งหมดเต็ม และผู้ใช้บริการอื่น ๆ เกิดปัญหาหรือไม่ ซึ่งนโยบายกำหนดคอขวดที่เคยมีก็ถูกปลดไปก่อนหน้านี้แล้ว จากนี้ก็ต้อง monitor กันต่อไป

อีกบทเรียนของชีวิตกับ cheqaonlinepage

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, September 30th, 2011
cheqa กรณี ประธานยืนยัน

cheqa กรณี ประธานยืนยัน

มีโอกาสเข้าไปที่ cheqaonlinepage ทำให้ทราบว่ามีเพื่อนร่วมสนใจเพจนี้ 3 คน โดยได้รับแจ้งว่าทีมไอทีของมหาวิทยาลัยต้องส่งข้อมูลการ remote เข้า server ของมหาวิทยาลัยให้กับผู้ดูแลระบบ cheqa ทางอีเมล เพราะมีกำหนดส่งข้อมูลตามกฎหมายภายในวันนี้ แต่ส่งไม่ได้ด้วยปัญหาทาง script ที่เกิดกับสถาบันที่มี server ของตนเอง ดังนั้นทางผู้ดูแล cheqa ก็จะเข้าไปตรวจสอบแก้ไขให้ในทุกสถาบัน แต่ผมเองก็ไม่สามารถเข้า remote server ได้ เพราะปกติแล้ว server จะอยู่หลัง firewall จึงต้องขอให้คุณชิตช่วยย้ายออกมานอก firewall มาอยู่ใน DMZ เป็นการชั่วคราว และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นการเฉพาะให้กับทีมของ cheqa ในการเข้าแก้ไขปัญหานี้ .. หากแล้วเสร็จก็จะย้ายทุกอย่างกลับเข้าที่เดิม .. งานนี้ต้องขอบคุณคุณชิต ที่ผมแจ้งไปในยามวิกาล แต่ดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาไม่กี่นาทีครับ

http://www.facebook.com/pages/cheqaonlinepage/401078065708