เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

ระบบการสอน ของ ADDIE Model

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, March 26th, 2011
addie model

addie model

รูปแบบการออกแบบระบบการสอนแบบ ADDIE Model หรือเรียกว่า SAT (System Approach to Training) หรือ ISD (Instructional System Design) มี 5 ขั้นตอน

1. การวิเคราะห์ (Analysis)
2. ขั้นออกแบบ (Design)
3. ขั้นพัฒนา (Development)
4. ขั้นดำเนินการให้เป็นผล (Implementation)
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
http://www.nwlink.com/~donclark/history_isd/addie.html ***

http://www.kroobannok.com/5661

http://www.learning-theories.com/addie-model.html

http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model

http://www.businessperform.com/workplace-training/addie_model.html


หลักการสอน ของ robert gagne

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, March 26th, 2011
robert gagne

robert gagne

หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) คือ แนวทางการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ มี 9 ประการ
1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention)
เหตุผล : Giving background information creates validity.
The use of multimedia grabs the audience’s attention.
Asking questions in the beginning creates an interactive atmosphere.
2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective)
เหตุผล : Make learners aware of what to expect so that they are aware and prepared to receive information.
3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Information)
เหตุผล : When learning something new, accessing prior knowledge is a major factor in the process of acquiring new information.
4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information)
เหตุผล : The goal is information acquisition, therefore, the stimulus employed is written content and the actual software program.
5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)
เหตุผล : Teacher uses “discovery learning” because learners are adults and it gives them the freedom to explore. Teacher facilitates the learning process by giving hints and cues when needed. Since the audience are teachers with some basic level of technology skills and the software program is easy to follow and understand, guidance is minimal.
6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)
เหตุผล : Requiring the learner to produce based on what has been taught enables the learner to confirm their learning.
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback)
เหตุผล : Regular feedback enhances learning.
8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance)
เหตุผล : Independent practice forces students to use what they learned and apply it. Assessing such gives instructors a means of testing student learning outcomes.
9. สรุปและนาไปใช้ (Review and Transfer)
เหตุผล : Applying learning in real-life situations is a step towards Mastery Learning.
http://my-ecoach.com/project.php?id=12152&project_step=28465 ***
http://tip.psychology.org/gagne.html ***

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/learning/id/nine_step_id.html

http://www.chontech.ac.th/~abhichat/Website_abhichat/Edu_Theory/Edu_gagne.htm

http://www.amazon.com/Conditions-Learning-Theory-Instruction/dp/0030636884/bigdogsbowlofbis/


ลบแฟ้ม flash9.ocx หรือ flash10.ocx

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, March 25th, 2011

flash9ocx

flash9ocx

25 มี.ค.54 เหตุเกิดเพราะลงระบบปฏิบัติการใหม่ แต่ระบบปฏิบัติการเก่า 3 ตัวมีการติดตั้ง flash player ทำให้ห้อง windows มีแฟ้ม flash9.ocx เมื่อสั่งลบ folder และพยายามยกเลิก read-only ด้วยการเปลี่ยน attribute ของแฟ้มให้ลบได้ ก็จะพบ permission denied เสมอ ได้เข้า safemode หรือ command line ก็ไม่สามารถลบแฟ้มออก

วิธีการลบ คือ เข้า security, advance ของแฟ้ม แล้วลบ deny everyone ออก แล้วจึงยกเลิก read-only จึงจะลบแฟ้มได้ตามปกติ


ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, March 24th, 2011

ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) หมายถึง การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยผู้บริหารทุกภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมกำหนดกระบวนการของกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง

IT Governance Framework คือ กรอบกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการที่ดีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง และเป็นองค์ประกอบของกระบวนการบริหารในการปฎิบัติตามแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างศักยภาพ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ควบคู่กันไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

IT Governance framework มีหลายมาตรฐาน อาทิ COBIT, ITIL, CMM/CMMI, COSO, ISO/IEC 38500, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, VAL IT

+ http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx
+ http://www.tmi.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=141&catid=28:cio-corner&Itemid=47

ได้รับพระพิฆเนศ และแบบสอบถามจากคุณกัลยา จึงเลือกประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง


คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, March 20th, 2011
computer essentials

computer essentials

20 มี.ค.54 ตามที่ผมได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ร่วมกับ อ.แหม่ม แทน อ.เอก (ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น ปัจจุบันเป็นข้าราชการแล้ว) ซึ่งเอกสารประกอบการสอนใน Syllabus เล่มหนึ่ง อ้างถึงหนังสือ “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ Computing Essentials” เขียนโดย Timothy J. O’Leary และ Linda I. O’Leary แปลและเรียบเรียงโดย ยาใจ โรจนวงศ์ชัย, รศ. , ศศลักษณ์ ทองขาว, ผศ. , สกรรจ์ รอดคล้าย, ยุพดี อินทสร, ญาณพัฒน์ ชูชื่น, สุพิชัย คงกับพันธ์, ผศ. , อำนาจ ทองขาว, ผศ. , พิกุล สมจิตต์, ผศ. , อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์, ทวีรัตน์ นวลช่วย, พัฒนะ พรรณวิไล ISBN 9789749965368 เมื่อไปตรวจในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยพบหนังสือเล่มนี้ เป็น edition ฉบับล่าสุด 2006 ขาวดำ ซึ่งมีทั้งหมด 15 บท 428 หน้า แต่เล่มปรับปรุงจะเหลือ 11 บท และสี่สีทั้งเล่ม 289 หน้า (ปกหลังมีลายเซ็นอธิการราชภัฎ 5 สถาบัน)
บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และตัวคุณ
บทที่ 2 อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ระบบ
บทที่ 5 หน่วยระบบ
บทที่ 6 การรับเข้าและส่งออกข้อมูล
บทที่ 7 หน่วยความจำสำรอง
บทที่ 8 การสื่อสารและระบบเครือข่าย
บทที่ 9 ภาวะส่วนตัวและความปลอดภัย
บทที่ 10 ฐานข้อมูล
บทที่ 11 ระบบสารสนเทศ

เมื่อสอบถามหนังสือจาก se-ed สาขาเสรี ลำปาง ก็ได้รับการช่วยเหลือ จนสามารถสั่งซื้อหนังสือในวันเสาร์ และได้รับในวันอาทิตย์ เรียกว่าเร็วสายฟ้าแล็บ แต่หนังสือฉบับภาษาอังกฤษต้องติดต่อในวันจันทร์ ราคาประมาณ 500 กว่าบาท ส่วนภาษาไทยที่ผมได้มาแล้วราคา 220 บาท เมื่อได้หนังสือเล่มนี้มาประกอบกับปรับปรุงระบบ edoc ที่ใช้เทคนิค lightbox จึงเริ่ม Scan ปกหนังสือ เพื่อรวบรวมรายการหนังสือด้านไอทีในบ้าน โดยใช้ ISBN เป็นชื่อแฟ้ม เป็นจุดเริ่มต้นของฐานข้อมูลหนังสือในบ้าน เพราะมีอีกหลายกอง วันนี้เริ่มต้นไปกองหนึ่งได้ประมาณ 30 เล่มแล้ว ถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องทำฐานข้อมูลอีกชุดที่เก็บรายชื่อหนังสือภาษาไทย เชื่อมกับหมายเลข ISBN ที่เป็นแฟ้มหนังสือ .. ก็เพียงแต่คิดไว้ครับ

http://www.thaiall.com/me/book
http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9789749965368


ตัวชี้วัดกับผลงานการปฏิบัติงาน

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, March 18th, 2011

18 มี.ค.54 ในการทำข้อตกลงภาระงาน หรือรายงานการปฏิบัติงาน มีช่อง “ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์” ซึ่งมีช่องย่อย 2 ช่องที่มักถูกนำมาพูดคุย คือ ตัวชี้วัด และผลงาน ผู้ปฏิบัติงานมักสอบถามว่าจะใส่อะไร  ก็มีตัวอย่างจากการประกันคุณภาพการศึกษาว่า ตัวชี้วัดนั้นต้องนับได้ ส่วนผลงานก็คือผลที่ทำได้ ซึ่งเป็นค่าที่นับได้เช่นกัน
ตัวอย่าง
1. สอนหนังสือ ตัวชี้วัด 3 วิชา ผลงาน 3 วิชา
2. รับนักศึกษา ตัวชี้วัด 20 คน ผลงาน 19 คน
3. โครงการสะเปาบก ตัวชี้วัด 3 ชั่วโมง ผลงาน 5 ชั่วโมง
4. อบรมอบต.บ้านดง ตัวชี้วัด 3000 บาท ผลงาน 2500 บาท
5. จัดทำเอกสารประกอบการสอน ตัวชี้วัด 2 วิชา ผลงาน 1 วิชา
6. ส่งเอกสารให้ผู้ปกครอง ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 90
7. รับโทรศัพท์ ตัวชี้วัด วันละ 8 ชม. ผลงาน วันละ 8 ชม.
8. ผลประเมินคุณภาพระดับสาขา ตัวชี้วัด 3.51 ผลงาน 3.52
9. ผลประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 4.21 ผลงาน 4.30
10. การบริการวิชาการแก่ชุมชน ตัวชี้วัด 2 ครั้ง ผลงาน 3 ครั้ง


ข่าวเผยแพร่จาก สมศ.

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, March 12th, 2011
ข่าวสมศ

ข่าวสมศ

12 มี.ค.54 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. มีข่าวเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ติดตามได้จาก http://www.onesqa.or.th มี pdf ให้ download จากหน้าแรกเลยครับ
ข้อมูล 12 มี.ค.54 พบแฟ้มข่าวถึง 363 รายการ .. เยอะมาก แต่ link url ยาวไปหน่อยครับ คัดลอกมาวางใน blog คงไม่สะดวก
อาทิ
+ สมศ.สงสัยรร.ตกประเมินไม่สนใจขอรับประเมินซ้ำ
+ สมศ.ตั้งเกณฑ์ใหม่ประเมินมหา’ลัย
+ สมศ.ย้ำเกณฑ์ประเมินอุดมศึกษา
+ ห่วงการศึกษาไทยรั้งท้ายสากล นายกฯเร่งพัฒนาทักษะการการอ่าน วิทย์ คณิต
+ คุณภาพคุณ สมศ.: มายาภาพ อุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงคุณภาพ
+ ประกาศเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554
+ ประเมินรอบ3สมศ.เน้นอัตลักษณ์

สกอ.แฉข้อมูลศูนย์นอกที่ตั้งไร้คุณภาพ
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก โดยตรวจศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้งในกรุงเทพฯ  4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่งพบว่าภาพรวมการจัดการศึกษายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กำหนดหลายเรื่อง อาทิ ห้องสมุดไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้  เครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ อาจารย์ที่สอนจบไม่ตรงวุฒิการศึกษา  และอาจารย์ที่ปรึกษามีไม่เพียงพอที่จะให้คำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เป็นต้น

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังพบว่า บางหลักสูตรที่เปิดสอนได้ทำการปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ตั้ง หรือ มหาวิทยาลัยแม่ไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามประกาศเรื่องการจัดการศึกษานอก สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ที่กำหนดไว้ว่าหลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ตั้ง ด้วย อย่างไรก็ตามจากการสอบถามนิสิต นักศึกษา กลับพบว่า มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมาก เพราะทำให้ได้เรียนในสาขาที่ต้องการ ขณะที่บางคนพอใจในสถานที่ เพราะสะดวกในการเดินทางมาเรียน  ทำเลดี และสถานที่บางแห่งหรูหรา

“ผมขอย้ำว่าการออกตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ไม่ใช่ออกไปจับผิดมหาวิทยาลัย หรือ ถ้าพบว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการไม่มีมาตรฐานแล้ว สกอ.จะสั่งปิดทันที แต่ต้องการไปดูข้อเท็จจริง พร้อมถ่ายรูปสถานที่ไว้เป็นหลักฐาน และมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ขณะเดียวกันในสัปดาห์นี้  สกอ.จะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมพร้อมรูปถ่าย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สกอ. เพื่อเป็นข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะไปศึกษาจะได้มีข้อมูลจริงก่อนตัดสินใจว่า จะไปเรียนมหาวิทยาลัยนี้หรือไม่และถ้ามหาวิทยาลัยใดมีการปรับปรุงตามที่ สกอ.แนะนำไปแล้ว สกอ.ก็จะเปลี่ยนข้อมูลให้” รศ.นพ.กำจร กล่าว.

http://qa.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=Az%2F%2B6ELofYU%3D&tabid=3291&mid=12140
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=125533


dropdown list ที่ส่งผลต่อ dropdown list ชุดใหม่

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, March 12th, 2011
browser incompatible

browser incompatible

12มี.ค.54 มีเพื่อนพัฒนาโปรแกรมเลือกข้อมูลผ่านเว็บเพจที่สามารถเลือกรายการข้อมูลที่เชื่อมกับระบบฐานข้อมูล ทำให้การเลือกครั้งแรกผ่าน dropdown list ส่งต่อกระบวนการไปแสดงรายการข้อมูลชุดใหม่ แล้วให้เลือกผ่าน dropdown list ชุดใหม่ ที่สัมพันธ์กับการเลือกครั้งแรก โปรแกรมนี้ทำงานได้มาโดยตลอด แล้วอยู่ ๆ ก็ใช้ไม่ได้ .. เป็นคำบอกเล่าของน้องนุช (จำได้ว่าเคยรับแจ้งไม่เป็นทางการมาก่อนหน้านี้ .. คราวนี้เจอตัวเป็น ๆ)
เมื่อผมตรวจสอบในรายละเอียดก็พบว่า Scriptไม่มีปัญหา เมื่อทำงานกับ IE6 แต่มีปัญหาเมื่อทำงานบน Firefox แสดงว่า Script ที่ใช้อยู่ไม่ compatible กับ browser รุ่นใหม่ ก็ต้องปรับ Script ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ เพราะทีมงานด้านซอฟท์แวร์จะลงโปรแกรมใหม่ให้กับผู้ใช้เสมอ หรือ Upgrade Web Browser เป็นรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้คือ Ajax ทำงานร่วมกับ PHP .. ผมก็ใช้เวลาหาข้อมูลระยะหนึ่ง จำได้ Script สำหรับทำให้ Ajax ทำงานกับ Textbox ได้ แต่การจะทำงานกับ Dropdown list ต้องเปลี่ยน code ในส่วนที่สัมพันธ์กับ div ก็ใช้เวลากว่าจะเห็นความเหมือนที่แตกต่างของ Textbox กับ Div

แล้ววันนี้ก็เคลียร์ Script ชุดนี้ได้ เพราะมีแผนจะนำไปใช้ในอีกระบบหนึ่ง ซึ่งผู้ใหญ่ร้องขอมาว่าอยากให้เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติของแต่ละคน และข้อมูลนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกใหม่ก็จะดึงมาเป็น Dropdown List ให้เลือก เพราะถ้าปล่อยให้กรอกเองก็จะคลาดเคลื่อน แต่ปัญหานี้ใช้ Dropdown List ที่ทำงานร่วมกับ Text Box มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaiall.com/ajax


วิพากษ์บทความจากการวิจัยด้านไอที ปี 2554

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, March 8th, 2011
reviewer

reviewer

8 มี.ค.54 มีหัวข้อต้องให้คะแนน 7 หัวข้อ 1) Overall Evaluation  2) Reviewer’s Confidence 3) Degree of Novelty and Innovation 4) Relevant to the conference 5) Level of language and presentation 6) Fitting the style instruction 7) Up-to-date literature
พบปัญหาในบทความที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแก้ผู้เสนอบทความดังนี้
1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อหาไม่ตรงกัน ควรปรับให้ตรงกัน
2. วิธีดำเนินงานควรมีคำบรรยายประกอบภาพให้เข้าใจ และมีรายละเอียดที่เหมาะกับวิธีการวิจัย
เช่น แสดงขั้นตอนในการออกแบบ การพัฒนา การทดลอง การหาประสิทธิภาพ เป็นต้น
3. ผลการดำเนินงานไม่มีรายละเอียดเท่าที่ควร ควรนำเสนอภาพพร้อมคำอธิบายประกอบให้เข้าใจ
ผลการทดสอบในขั้นตอนต่าง ๆ และผลการเปรียบเทียบ
4. ข้อเสนอแนะที่เขียนมา ควรขยายความให้สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน
เป็นต้น
สำหรับเนื้อหาแล้ว .. ผมไม่ค่อยกล้าก้าวล่วง เพราะเห็นเป็นงานของป.โท ที่ผ่านการคัดกรอง ดำเนินการมาจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้นำเสนอใช้เวลาดำเนินการ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจศึกษา พัฒนาระบบ แล้วนำประสบการณ์จากการศึกษามาเล่าสู่กันฟัง ผ่านบทความจากการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่พอให้ข้อเสนอแนะ .. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอธิบายแต่ละหัวข้อต้องชัด เพื่อให้มีความหมายตรงตามหัวข้อที่เวทีกำหนด ซึ่งบทความที่ผมได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เป็นงานของนักศึกษาป.โท ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่ง ก็เพียงช่วยดูให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งหัวข้อกำหนดในบทความมีดังนี้ บทคัดย่อ บทนำ วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการหรือขั้นตอน ผลการดำเนินการวิจัย และสรุป


การเตรียมข้อมูลไปประมวลผลใน MySQL

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, March 6th, 2011
การใช้ excel เตรียมข้อมูลสำหรับ mysql

การใช้ excel เตรียมข้อมูลสำหรับ mysql

6 มี.ค.54 ต.ย. การใช้ excel จัดการข้อมูลเป็น SQL Command ก่อนส่งไปประมวลผลในเครื่องบริการ
- เมื่อกรอกข้อมูลใน excel แล้ว เขียนสูตรสร้าง SQL Command แล้วคัดลอก SQL Command ไปประมวลผล
- ตัวอย่างนี้มีตารางชื่อ friends และในตารางมีเขตข้อมูล 3 ระเบียน

http://www.thaiall.com/mysql
http://www.thaiall.com/office