ชื่องานวิจัยที่น่าสนใจ

รายชื่องานวิจัยเกี่ยวกับการขาย และการทำธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ

http://eportfolio.hu.ac.th/research/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=20&id=62&Itemid=88

การใช้ ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา
http://eportfolio.hu.ac.th/research/images/stories/47-01.pdf

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ของจังหวัดสงขลา
http://eportfolio.hu.ac.th/research/images/stories/47-02.pdf

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์
กรณีศึกษา : ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพาราในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
http://eportfolio.hu.ac.th/research/images/stories/48-01.pdf

การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ สาธารณะบนอินเทอร์เน็ตในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับ จังหวัดสงขลา
http://eportfolio.hu.ac.th/research/images/stories/49-01.pdf

การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ของนักเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้
http://eportfolio.hu.ac.th/research/images/stories/Artical/fullpresent51.pdf

พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPod
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/man/phakphoom_p.pdf

ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายที่มีต่อคุณภาพสินค้าและการบริการของ“บริษัท เทคนิโก้ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด”
http://www.thaicostreduction.com/DocFile/n006 isaree satisfaction.doc

การวิเคราะห์สภาวะ การแข่งขันในตลาดไมโครคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
โดย จิรพงษ์ เธียรธิติ

การศึกษาโครงสร้างและการดำเนินการในระบบขายตรงหลายชั้น กรณี : บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดย สมคิด ภิรมย์

ความต้องการในการ พพัฒนาตนเองของพนักงานระดับผู้จัดการเขตของบริษัทขายตรงชั้นเดียว
โดย สุพัชญกรณ์ พรพัฒน์กุล

ความ สัมพันธ์ระหว่างสถานส่วนตัว ความฉลาดทางอารมณ์ และพฤติกรรมการเผชิญปัญหากับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายตรง
โดย ปวีณา ปักษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางระบบขายตรงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย สุกัญญา ปรมาธิกุล

ปัจจัยแรง จูงใจและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย กรณีศึกษา: บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดย จิราวรรณ ห่วงกระโทก

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการขายตรง : ศึกษากรณีการขายยาแผนโบราณ
โดย ไพฑูรย์ นิภานันท์

อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการ ตลาดของการตลาดขายตรงผ่านสื่อโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
โดย ธนันพร เหล่าทรงฤทธิ์

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics