มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Standards of Learning)

learning output
learning output

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning หรือ Standards of Learning) มีทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกสถาบันการศึกษาจะ ประกาศมาตรฐานผลการเรียนรู้กลาง ที่เป็นคุณลักษณะของบัณฑิตของสถาบัน จากนั้นแต่ละหลักสูตรจะนำไปปรับให้เป็นมาตรฐานการผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร มักจะมีการเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้จากมาตรฐานกลาง เพื่อให้สอดรับกับคุณลักษณะของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร

http://www.fish.ku.ac.th/PDF%20EDU/m7.pdf
http://www.academic.nu.ac.th/content_view.php?n_id=42

http://wiki.edu.chula.ac.th/groups/a3394/wiki/17820/

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics