โปรแกรมวิเคราะห์ SWOT ช่วยวาด SWOT Graph

โปรแกรมวิเคราะห์ swot

18 มี.ค.53 การวิเคราะห์สถานการณ์ประกอบด้วยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT = Strength, Weakness, Opportunity และ Threat) คือ การสำรวจตรวจ สอบสภาพภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผน เพื่อให้แผนนั้นได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และแก้ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ โดยอาศัยทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกมาเป็นฐานคิดสำหรับกำหนดแผนงานโครงการ
     เป้าประสงค์ (GOAL) ขององค์กร คือ การกำหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจน แล้วจึงวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว และวางแผนปฏิบัติการรายปีที่ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลควรมาจากการวิเคราะห์สวอต สำหรับลำดับการเขียนแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) เป้าประสงค์ (GOAL) 2) วิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) 3) เลือกกลยุทธ์และตัวชี้วัด (Select Strategy & KPI)  4) เขียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan with PI) 5) วงจรเดมมิ่ง (PDCA with CQI = Continuous Quality Improvement)
     โปรแกรมวิเคราะห์ SWOT ออนไลน์ ช่วยนำ จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threat)  ที่มีการกำหนดน้ำหนัก และคะแนนร่วมกันในองค์การแล้ว นำค่าที่ได้มาวาดเป็นกราฟแบบ Strategic Map พร้อมกับการเปรียบเทียบ SO, ST, WO และ WT ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาเลือกให้ความสำคัญกับประเด็นที่ได้ และออกแบบแผนงานโครงการที่จะนำมาแก้ปัญหา หรือเสริมจุดแข็งที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล 
     โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นจากการที่ อ.ศศิวิมล นำผมไปรับการอบรมกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร แล้วกลับมาเขียนที่มหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนในคณะจนพอเข้าใจเรื่องการเขียน SWOT เบื้องต้น และ อ.ภาณี สอบถามถึงโปรแกรมที่จะนำมาใช้ ทำให้ผมมีโอกาสพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ภาษา PHP + PHP Graphic จนได้ SWOT graph

+ http://www.thaiall.com/swot
+ http://www.thaiall.com/mis/mis10.htm
+ http://www.champa.kku.ac.th/QA/doc/shair/swot/swot.pdf
+ http://marketingteacher.com/Lessons/lesson_swot.htm
+ http://www.pnru.ac.th/upload-files/pictures/93/6_1053.pdf
+ http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/july48/

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

14 thoughts on “โปรแกรมวิเคราะห์ SWOT ช่วยวาด SWOT Graph”

 1. อยากได้โปรแกรม SWOT ไปใช้พัมนา โรงเรียน พร้อม คำอธิบายเกี่ยวข้อง ขอบคุณ

 2. อยากได้เหมือนกันคะโปรแกรม SWOT เพราะกำลังเรียนอยู่อยากศึกษาเพื่อจะได้นำไปใช้กับโรงเรียนแบบกราฟนะคะ ขอบคุณคะ

 3. อยากได้โปรแกรมวิเคราะห์สวอร์ท (SWOT Analysis Program)จะนำไปกับโรงเรียนค่ะรบกวนส่งได้ไหมค่ะ ขอบคุณอบ่างสูง

 4. อยากได้ไปไว้ใช้ทำงานครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

 5. อยากได้โปรแกรมวิเคราะห์สวอร์ท (SWOT Analysis Program)เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 6. อยางได้ไปใช้งานครับ อนุเคราะห์ด้วย

 7. กำลังปรับปรุงระบบแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติฯที่โรงเรียน ถ้าได้โปรแกรมจะดีมากขอด้วยนะครับ
  ขอขอบคุณครับ

 8. อยากได้โปรแกรมไว้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทำแผนค่ะ ขอบคุณค่ะ

 9. ได้รับหน้าที่ใหม่ ทำงานแผน อยากได้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 10. โปรแกรมนี้ให้บริการแบบออนไลน์ที่
  http://www.thaiall.com/swot/
  ไม่สามารถนำโปรแกรมไปติดตั้งที่อื่นได้ครับ
  ต้องใช้ผ่านระบบออนไลน์ ตาม url ข้างต้น

 11. น่าจะให้นำไปใช้ตามโรงเรียนนะครับ

 12. อยากได้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล swot ค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics