CAT ไม่ใช่แมว แต่เป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ที่ทำงานของผมใช้บริการในฐานะลูกค้าของ CAT
มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องหลายปี
ทุกปีเจ้าหน้าที่จะมาเยี่ยมลูกค้า ผมมักได้ปฏิทิน ได้ถ่ายภาพร่วมกัน
ปีนี้ ก็พึ่งมา ได้ปฏิทินของปี 2561 มาด้วย สวยมาก

ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ
ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ

ชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ
คือ ภายในตัวปฏิทินบรรจุโปสเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ
ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สามารถตัดเก็บออกมาใส่กรอบได้

เนื้อหาปฏิทิน 12 เดือนลำดับพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์
พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านต่าง ๆ
พระราชกรณียกิจที่ทรงเสียสละอุทิศเพื่อบ้านเมือง
ยังประโยชน์แก่ประชาราษฎร์สืบเนื่องมาช้านาน

หมายเหตุ ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นลิขสิทธิ์ของศิลปินผู้วาด
นายทองดี ภานุมาศ” และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด
https://www.facebook.com/prcattelecom/posts/938543392962029

 

หลายปีก่อน เคยพานักศึกษาไปดูงานที่ กสท.ลำปาง
http://www.thaiall.com/blog/tag/cat-tag/

บมจ.กสท เป็นรัฐวิสาหกิจ
ชื่อเดิม คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ได้แปลงสภาพเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
ทำหน้าที่เกี่ยวกับ กิจการโทรคมนาคมทั้งหมด
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
และกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน
http://www.cattelecom.com/cat/ourcompany

มีพันธกิจ 4 ด้าน
1. ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มีคุณภาพ และสามารถ ตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ โดยการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ
2. ขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้ใช้บริการ
3. ดำเนินการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันและเป็นพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ
4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม

ความเป็นมา
เดิม ก.ส.ท. ดูแลโดย กรมไปรษณีย์โทรเลข
ย้ายไปเป็น การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.)
ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519
แล้วแปลงสภาพเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
โดยยกเลิก พรบ.ฯ ฉบับเดิมไป เพื่อเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนแทน

สายงานในกสท. ประกอบด้วย
1. สายงานอำนวยการและกฎหมาย
2. สายงานสื่อสารไร้สาย
3. สายงานกลยุทธ์องค์กร
4. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สายงานธุรกิจและบริการ
6. สายงานการเงิน
7. สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN
8. สายงานทรัพยากรบุคคล
9. สายงานภูมิภาค

กสท. ออกเยี่ยมลูกค้าทุกปี
กสท. ออกเยี่ยมลูกค้าทุกปี

ข่าว 22 พฤศจิกายน 2014
เรื่อง สนช. เสนอยุบกสทช. ให้ CAT และ TOT มาทำงานแทน
ซึ่ง กสทช. คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส่วน สนช. คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
https://www.blognone.com/node/63068

ข่าวเมื่อ 13 มิถุนายน 2560
ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ “TOT-CAT”
ตั้งบริษัทลูกแยกธุรกิจที่ซ้ำซ้อน หลังหมดรายได้จากสัมปทานคลื่นความถี่
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/759281

ข่าวเมื่อ 24 สิงหาคม 2560
จี้นายกฯ รวมบอร์ด TOT-CAT
http://www.thaipost.net/?q=node/34409

องค์การโทรศัพท์ หรือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ที่มา
เพราะผมเองมีคนรู้จักอยู่ TOT ลำปาง หลายท่านเลย
ลูกศิษย์ก็พึ่งไปฝึกงานมาหมาด ๆ
เห็นแชร์ในเฟสด้วย ว่ามีความสุขที่ฝึกงานที่นี่
ทำให้สนใจ TOT เป็นพิเศษ
ดังนั้นได้ค้นข้อมูลมาแบ่งปันไว้ ดังนี้

ภาพโทรศัพท์ phone
ภาพโทรศัพท์ phone

https://www.facebook.com/english.jokes/

TOT เป็นรัฐวิสาหกิจ
ก่อตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2497 เป็น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
และแปลงสภาพเป็น บมจ.ทีโอที เมื่อ 31 กรกฎาคม 2545
ทำหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
http://www.tot.co.th/Corporate/

ประวัติของ TOT
– 2424 โทรศัพท์เข้าประเทศไทย สมัย ร.5 ดูแลโดยกรมกลาโหม ใช้แจ้งข่าวเรือเข้า-ออก
– 2429 โอนกิจการจาก กรมกลาโหม ไป กรมไปรษณีย์โทรเลข เปิดบริการมีผู้เช่าประมาณ 60 คน
– 2450 ตั้งชุมสายกึ่งอัตโนมัติ ที่โทรศัพท์กลางวัดเลียบ มีพนักงานต่อสายระหว่างผู้เช่า
– 2465 เพิ่มชุมสายโทรศัพท์แห่งที่สอง คือ โทรศัพท์กลางบางรัก รองรับ 900 เลขหมาย
– 2470 วางเคเบิลเชื่อมต่อวัดเลียบ-บางรัก เพิ่มเป็น 1422 เครื่อง
– 2471 ให้บริการโทรศัพท์ทางไกล เชื่อม กทม. ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม
– 2478 เริ่มใช้ชุมสายระบบ Step by step อุปกรณ์จากอังกฤษ ทำให้หมุนหน้าปัดถึงกันโดยตรง
ได้ติดตั้งที่โทรศัพท์กลางวัดเลียบ 2300 เลขหมาย และโทรศัพท์กลางบางรัก 1200 เลขหมาย
เปิดบริการ 24 กันยายน 2480 และเพิ่มชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน
– 2480 ติดตั้งชุมสายอัตโนมัติครั้งแรก เปลี่ยนเป็นแบบหน้าปัดแบบหมุน ใช้เลข 5 ตัว หมุนถึงกันเองได้
– 2497 สถาปนาเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแยกจากกองช่างโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข มีพนักกงาน 732 คน
– 2502 สั่งซื้อชุมสายอัตโนมัติระบบ Cross bar จากสวีเดน ที่ชุมสายชลบุรี 1000 เลขหมาย
– 2503 รับโอนโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาคจากกรมโปรษณีย์โทรเลข
ครั้งแรก 10 ชุมสาย จำนวน 1600 เลขหมาย
ครั้งที่สอง 37 ชุมสาย จำนวน 8100 เลขหมาย
– 2507 ติดตั้งชุมสาย Cross bar ในกรุงเทพ
และรับโอนจากทุกภาคมาในความรับผิดชอบครอบคลุมบริการโทรศัพท์ทางไกลทั่วประเทศ
– 2517 เปลี่ยนเลขหมายเป็น 6 หลัก
– 2518 ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้พนักงานต่อระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพ
เมื่อ 9.05 วันที่ 1 กันยายน 2518
– 2519 เมื่อ 24 เมษายน เปลี่ยนใช้เลขหมายโทรศัพท์ จาก 5 และ 6 ตัว เป็น 7 ตัวในนครหลวง
และในภูมิภาคเปลี่ยนเป็น 6 ตัวทั้งหมด
– 2520 เริ่มใช้เครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม ในเขตนครหลวง
– 2521 ให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย (Multi access radio telephone)
บริการในรัศมี 30 กิโลเมตร รอบสถานีฐานนั้น
– 2522 เปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะ แบบไม่มีผู้ดูแล
– 2523 เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติทั่วประเทศ
– 2525 ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลอัตโนมัติ ในเขตโทรศัพท์นครหลวง เป็นครั้งแรก
– 2526 เปิดใช้ระบบ SPC (Stored program control) ที่ชุมสายภูเก็ต และบริการทางไกลไทย-มาเลเซีย
– 2527 ให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้เช่าในเขตกรุงเทพฯ
– 2529 เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT (Nordic mobile telephone) 470 MHz
– 2530 เปิดให้ผู้เช่าสามารถซื้อเครื่องโทรศัพท์ได้เอง
– 2531 เปิดบริการพิเศษ SPC อาทิ ประชุมทางโทรศัพท์ บริการเลขหมายย่อ บริการรับสายซ้อน
และเปิดวงจรเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อไทย-มาเลเซีย
– 2532 เชื่อมเครือข่ายด้วยเคเบิลใยแก้ว และไมโครเวฟ
– 2533 เปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบความถี่ 900 MHz และอีกหลายรูปแบบ
– 2534 เปิดสัมปทานโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร (Cardphone) ในเขตนครหลวง
– 2535 เปิดบริการวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่เฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Trunk mobile radio)
– 2536 เปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลต่างประเทศชนิดหยอดเหรียญ
– 2537 ทดลองเปิดบริการ วิดีสาร (Videotex)
– 2538 ให้บริการชำระค่าบริการ โดยหักบัญชีเงินฝากทั่วประเทศ
– 2539 เมื่อ 22 เมษายน เปิดให้บริการโทรศัพท์รหัสส่วนตัว Pin phone 108 ในเขตนครหลวง
– 2540 เปลี่ยนจากระบบ Cross bar ที่เหลือเป็นแบบ SPC (แบบกดปุ่ม) ทั้งหมด
– 2541 เปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้ TOT Card
มีรายละเอียการพัฒนาในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ไปหาอ่านกันได้ครับ
http://www.tot.co.th/Corporate/HISTORY.ASPX

ที่บ้านก็ใช้ ADSL ของ TOT
เคยเขียน blog ไว้หลายเรื่องเลย อาทิ
– router:ZTE ที่ TOT ให้ตอนติด FTTx
– เล่าปัญหาลืมรหัสผ่าน adsl router ของ tot
– ทดสอบหลังใช้ @platinumcyber
– ทดสอบ bestcyber ก่อนใช้ platinumcyber
– TOT Wi-Ti ที่ Central Plaza Lampang
http://www.thaiall.com/blog/tag/tot/

เกิดมาเป็น BOSS ห้ามพลาด แม้สักครั้งเดียว

เป็นธรรมเนียมของชาวสื่อสังคมน่ะครับ
ว่า บางคนอยู่มาทั้งชีวิต ทำดีทุกเสี้ยววินาที
แต่วันใด ทำอะไรผิดพลาด หรือไม่ได้อย่างใจ
ทั้งต่อหน้า หรือลับหลัง
อาจถูกหยิบเรื่องนั้น ไปประนาม หยามเกียรติ
ถึงขั้นเละตุ้มเป๊ะเลยก็เป็นได้
ผ่านสื่อสังคมอันทรงพลังที่เคยล้มธุรกิจมานักต่อนักแล้ว

boss ทำอะไรไม่ได้อย่างใจ ลุมตืบเลย
boss ทำอะไรไม่ได้อย่างใจ ลุมตืบเลย

สมัยนี้เวลา
บอส (Boss) ทำอะไรไม่ได้อย่างใจ
ผิดจริยธรรมไปสักข้อ สักเรื่อง สักช่วงเวลาหนึ่ง
ก็จะเอา บอส (Boss) ไปด่าในสื่อ เป็นสื่อสังคมซะด้วย
เพื่อน ๆ ก็จะเข้ามาลุมตืบซ้ำ ๆ ระหว่างลุมตืบนั้น
ก็คงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกครับ .. กล้าคิดต่าง
เพราะการลุมตืบ แล้วทุกคนมีความสุข ให้ใจ กดไลท์ กดแชร์
กันนับหมื่น นับแสน
และการทำตัวเป็นแกะดำ แล้วถูก unfriend ก็ไม่ใช่เรื่องสนุก
รึ .. คุณกล้าจะเป็นแกะดำ ในหมู่แกะขาว กับเค้าอีกตัว

http://www.thaiall.com/ethics/ethics_boss.htm

จากหนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ ของ ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน
บทที่ 4 จริยธรรมผู้บริหาร
พบหัวข้อ หลักจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร หน้า 76 ว่า
โดยเริ่มต้นนั้น ได้กล่าวนำว่า หลักธรรมทางด้านศาสนา
ที่สอนให้คนทุกคนทำดี งดเว้นการทำชั่ว มีคุณ 3 ประการ
1. ธรรมะทำให้เกิดการอุปการะ คือ เปรียบเสมือนกัลยาณมิตร
2. ธรรมะทำให้เกิดความงามในจิตใจ และภายนอกทั้งกายและวาจา
3. ธรรมะคุ้มครองโลกได้ ทำให้มนุษย์ระลึกรู้สิ่งดี สิ่งเลว แยกแยกได้

https://chantrabook.files.wordpress.com/2015/11/000243.pdf

ซึ่งจริยธรรมของผู้บริหารองค์กร ได้นำเสนอไว้ 4 หลักธรรม
ตามธรรมนูญชีวิตของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). 2549 : 14-28;
วศิน อินทสระ. 2549 : 93-102; สมหวัง วิทยาปัญญานนท์. 2543. ออนไลน์ ดังนี้

1. สัปปุริสธรรม 7
2. พรหมวิหาร 4
3. ทศพิธราชธรรม 10
4. มรรคมีองค์ 8

1. สัปปุริสธรรม 7
1.1 รู้หลักและรู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา)
1.2 รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (อัตถัญญุตา)
1.3 รู้จักตน (อัตตัญญุตา)
1.4 รู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา)
1.5 รู้จักกาล (กาลัญญุตา)
1.6 รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตา)
1.7 รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา)

2. พรหมวิหาร 4
2.1 เมตตา (Loving Kindness)
2.2 กรุณา (Compassion)
2.3 มุทิตา (Appreciative Gladness)
2.4 อุเบกขา (Equanimity)

3. ทศพิธราชธรรม 10
3.1 ทาน (Sharing with the Populace)
3.2 ศีล (Maintaining Good Conduct)
3.3 ปริจจาคะ (Working Selflessly)
3.4 อาชวะ (Working Honestly)
3.5 มัทวะ (Deporting himself with Gentleness and Congeniality)
3.6 ตปะ (Rejecting Indulgence through Austerity)
3.7 อโกธะ (Adhering to Reason, not Anger)
3.8 อวิหิงสา (Bringing Tranquility through Non-Violence)
3.9 ขันติ (Overcoming Difficulties with Patience)
3.10 อวิโรธนะ (Not doing that which Strays from Righteousness)

4. มรรคมีองค์ 8
4.1 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (Right Understanding)
4.2 สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ (Right Thoughts)
4.3 สัมมาวาจา การพูดชอบ (Right Speech)
4.4 สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ (Right Action)
4.5 สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood)
4.6 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ (Right Effort)
4.7 สัมมาสติ ความระลึกชอบ (Right Mindfulness)
4.8 สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ (Right Concentration)

http://mng.uru.ac.th/~fms/mng/ebook/business_ethic_part1.pdf

12 ทักษะ (Skill) ที่เกมเมอร์จะได้จากการเล่นเกม

สำรวจตนเองดูได้ครับ
ว่า ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ มีทักษะเหล่านี้รึยัง

comparing mobas
comparing mobas

การเล่นเกมให้อะไรมากกว่าที่คิด
ทำให้เปลี่ยนจากคนหนึ่ง เป็นอีกคนหนึ่ง
มีอะไรมากมายที่เกมเมอร์จะได้รับ
เมื่อเล่นเกมอย่างเชี่ยวชาญ
และจะได้อะไรอีกมากมาย
ซึ่งขึ้นกับความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
ในการเรียนรู้ที่จะได้ประโยชน์จากเกม

1. ทักษะการติดต่อกับผู้คน (Contact skill)
– เพราะได้พบปะพูดคุยกับคนแปลกอยู่เสมอ
2. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Team skill)
– เพราะต้องเล่นเป็นทีม ทำงานเป็นทีม และเลือกทีม
3. ทักษะการค้าขาย (Commerce skill)
– เพราะใช้เงิน ใช้เหรียญ ซื้อขายสิ่งของในเกม
4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solution skill)
– เพราะเล่นเกมจะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา
5. ทักษะการพิมพ์ (Typing skill)
– เพราะต้องพิมพ์แชทกับเพื่อนในเกม
6. ทักษะการใช้อุปกรณ์ (Device skill)
– เพราะต้องใช้อุปกรณ์ เพื่อเล่นเกมตลอดเวลา
7. ทักษะการอ่าน (Reading skill)
– เพราะมีข้อความแจ้งเตือนระหว่างเล่นเกมในหลายภาษา
8. ทักษะการวางกลยุทธ์ (Strategic skill)
– เพราะต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ชนะ
9. ทักษะการเรียนรู้ (Learning skill)
– เพราะต้องเรียนรู้กลยุทธ์ และเทคนิค เมื่อเปลี่ยนไปเล่นเกมใหม่
10. ทักษะการมีน้ำใจนักกีฬา (Ethics skill)
– เพราะรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย วันนี้แพ้ พรุ่งนี้ก็ชนะ
11. ทักษะการควบคุม (Control skill)
– เพราะต้องควบคุมให้ตนเอง เลือกเล่นเกมที่ตนถนัด มีเกมใหม่เยอะ
12. ทักษะการใช้งบประมาณ (Budget skill)
– เพราะมีของในแต่ละเกมมาให้เลือกซื้อ ฝึกคุมให้จ่ายตามงบที่มี

อ้างอิง http://www.thaiall.com/games/indexo.html

 

moba chart
moba chart https://venturebeat.com/2013/07/27/comparing-mobas-dota-2-vs-league-of-legends-vs-heroes-of-newerth/

ฉันอยู่นี่ เธออยู่ไหน หรือ ชิ้นส่วนที่หายไป

หนังสือ The Missing Piece
เขียนโดย Shel Silverstein

แต่ไต้หวันนำมาทำหนัง
สะท้อนเรื่องหนุ่มหล่อ
ที่ตามหาอะไรสักอย่าง
.. ยอดมากเลย
https://teen.mthai.com/story/77570.html

ทีแรกก็คิดว่าเป็นหนังรักหวานแหวว
กับ pretty สาวสวย ขายถั่วข้างทาง
แต่ .. ก็เป็นแนว ๆ นั้น

 

สะท้อนคิด จากภาพยนตร์ ฉันอยู่นี่ เธออยู่ไหน (The Missing Pience)
เบื่อกับชีวิตที่ไม่สมบูรณ์
ออกค้นหาความ perfect
แล้วพบความหมาย=คุณค่าชีวิต
ความสมบูรณ์ไม่ได้อยู่ที่แสวงหา
แต่พบว่าสัจจธรรมว่า
[อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน]
[อยู่ที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน]

 

ต.ย. พฤติกรรมมนุษย์ตาม ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ คือ หลีกหนีปัญหา

ข่าวเมื่อ 1 ธ.ค.2560 เล่าถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ก็มีพฤติกรรมของมนุษย์หลายฝ่ายในเหตุการณ์นี้ ที่สะท้อนถึงการใช้สัญชาตญาณ แยกแยะได้ดังนี้

1) call center
2) bank employee
3) owner of a bank account
4) viewer

ฝ่ายแรกก็ต้องการหลอกให้ฝ่ายเหยื่อโอนเงินให้ตนโดยมิชอบ
ส่วนฝ่ายที่สามก็รับจ้างเปิดบัญชี โดยทั้งหมดมีผู้ชมเข้าไปกดไลท์กดแชร์
จนเป็นบทความข่าวที่รับรู้กันทั่วไปในหมู่คนไทย
คือเรื่อง “คุมหนุ่มลำปางเจ้าของบัญชีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกสาวแบงค์สอบ! สารภาพรับจ้างเปิดบัญชี
หรือ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์เจอตอ หลอกตุ๋น พนง.ธนาคารไทยพาณิชย์

โดยทุกคนเชื่อว่ากระแสข่าวนี้ จะทำให้คนไทยคิดได้ คือ

1) รับจ้างเปิดบัญชีน้อยลง
2) ถูกหลอกให้โอนเงินน้อยลง
3) ทำอาชีพปลอมเป็นนายร้อยนายพันน้อยลง

การมีแก็งนี้อยู่ ก็สะท้อนว่าชาวแก็งทำสำเร็จ และมีผู้ถูกหลอกจริงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมักตัดสินใจตามสัญชาตญาณของการหลีกหนีปัญหาที่พาตนเองเข้าไปสู่ปัญหา หรือ “ยิ่งหนีปัญหายิ่งเจอปัญหา
ก็จะกระทำตามขั้นตอนที่ได้รับคำแนะนำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในที่สุด

c

สื่อสิ่งพิมพ์ ขวัญเรือน ลาแผง เค้าว่าเพราะการเข้ามาของโซเชียลมีเดีย

ช่วงนี้กำลังสนใจเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI)
วันนี้ 18 พ.ย.60 เห็นแชร์กันเยอะว่า ขวัญเรือน ลาแผง
ก็เสียดายนะครับ
เพราะอ่านมาตั้งแต่เด็ก โตมาก็หาอ่านอยู่เหมือนกัน
ไปร้านตัดผมก็อ่าน ร้านอาหารก็มี ร้านแกแฟงี้ประจำเลย
http://www.thaiall.com/hci

book in HCI
book in HCI

จึงค้นดูว่าใครเด่นกว่ากัน
ระหว่าง หน้ากระดาษ กับหน้าจอ ก็พบว่าประสิทธิภาพจากการอ่านได้ผลพอกัน
แต่ผลคือหน้ากระดาษต้องค่อย ๆ ออกจากการแข่งขัน
แล้วนึกถึงเพลง ก็เลิกกันแล้ว – เบิร์ด ธงไชย
ที่มีวลีว่า “คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง
เพราะจะให้ภาครัฐมาช่วยดูแลเหมือนราคายางก็ไม่ได้

หน้ากระดาษ และหน้าจอดิจิทัล กับ เรียกคืนและเข้าใจกว่ากัน
นักวิจัยทดสอบความแตกต่างระหว่างการอ่านหนังสือจากหน้ากระดาษ กับ หน้าจอดิจิทัล ผลปรากฎว่าไม่ว่าจะอ่านจากแพลตฟอร์มไหน หรือชอบอ่านแพลตฟอร์มไหนมากกว่า ก็จะทำได้ดีเท่า ๆ กันทั้งสองกลุ่ม และเพศก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายต่อคะแนนสอบที่ได้
https://www.voicetv.co.th/read/72029

Paper or Tablet? Reading Recall and Comprehension
Two hypotheses were tested:
H1: Students who read a paper article will have a statistically significant difference in greater recall accuracy as shown by test scores compared to those who read the same digital article using a tablet.
H2: Students who read a paper article will have a statistically significant difference in reading comprehension as shown by higher test scores compared to those who read the same digital article using a tablet.
Results : The total sample size comprised 231 students, 119 digital tablet and 112 paper readers. The 10 multiple-choice items were scored 10–0 (high to low), while the two short-answer items were coded for comprehension (4–0, high to low). To determine group differences, t-tests compared scores between paper and tablet readers. Results did not show a statistically significant difference in group means between paper and tablet readers for either the multiple-choice or short-answer items.
https://er.educause.edu/articles/2015/9/paper-or-tablet-reading-recall-and-comprehension

ในสถาบันการศึกษาจะลงทุนกับ e-book มากขึ้น

undefined ใน console ของ browser มาได้อย่างไร

เพื่อตอบคำถามว่า undefined
เมื่อสั่ง console.log(5); นั้น มาได้อย่างไร

undefined console in google chrome
undefined console in google chrome

http://www.thaiall.com/java/js01.htm

ก็คงต้องชวนอ่านเรื่อง และดูจากตัวอย่าง ต่อไปนี้

มีหลายวิธี
ในการเขียนโค้ด (code) และประมวลผล (run) การทำงานของโค้ดด้วยภาษา javascript อาทิ เขียนโค้ดแล้วบันทึกในแฟ้ม x.htm แล้วประมวลผลใน browser หรือ เขียนบน เว็บไซต์ที่บริการแบบ online หรือ เขียนโค้ดแล้วใช้ node.js เป็นตัวแปล (interpreter) หรือ เขียนใน console บน browser ซึ่งการเขียน code พื้นฐานและทดสอบใน console บน browser นั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด เสมือนเขียน javascript บน IDE (Integrated Development Environment)

การเขียนใน console บน browser
หากเลือกใช้ chrome browser ก็เข้าสู่ console ด้วยการกด F12 หรือ Ctrl-Shift-I หรือเลือก Developer Tools จาก Menu bar จะพบหน้าต่างที่มีบริการหลายอย่าง อาทิ การเป็น inspector เพื่อดู sources, elements หรือดูค่าที่ปรากฎใน console หรือ รับคำสั่งประมวลผลใน console ซึ่งหน้าต่าง console มักรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่ง console.log(…); เพื่อติดตามตรวจสอบ ตัวแปรที่ต้องการติดตาม เนื่องจากเว็บเพจมี javascript ในการประมวลผล หากต้องการทราบว่าข้อมูล ณ ตำแหน่งใด มีค่าใดแล้ว การใช้ console.log(…) จะเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะผลของคำสั่งนี้จะไม่แสดงผลใน webpage แต่จะแสดงผลใน console window ทำให้ทราบข้อมูลที่ต้องการ

ในกรณีรับคำสั่งประมวลผลใน console
หากส่งค่าให้คำนวณ เช่น 1 + 2 + 3 ก็จะ return 6 มาตามปกติ
แต่ถ้าใช้คำสั่ง console.log(1 + 2 + 3); มักพบคำว่า undefined ปรากฎขึ้นมาอีก 1 บรรทัดเสมอ เนื่องจาก console window มีหน้าที่หลัก เป็นพื้นที่ในการรองรับการประมวลผล และ return value
หากพิมพ์คำสั่งใด ก็ต้องมีการ return value เสมอ หากไม่ return value ก็จะทำการ return undefined ต่อท้ายทุกครั้ง และคำสั่ง console.log(..); ไม่มีการ return ค่าโดยตรง แต่เป็นการส่งค่ามาแสดงผลใน console window โดยตรง ซึ่งไม่ใช่การ return value

ตัวอย่างการทำงานใน console window กับการ return ค่า
ตามภาพการใช้คำสั่ง พบว่า ตัวอย่างที่ 1, 2 และ 6 จะ return ค่าให้ console ได้ปกติ ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ คำสั่งที่ 8 แม้จะพิมพ์เพียง ; คือ เสมือนไม่สั่งอะไรเลย ใน console window ก็ยังแสดงคำว่า undefined เพราะไม่มีการคืนค่าใด ตัวอย่างที่ 2 เป็นการประกาศ และกำหนดค่า จะมีการคืนค่าออกมา จึงแสดงเลข 5 เป็นผลลัพธ์ แต่ ตัวอย่างที่ 3 เป็นการประกาศค่า ที่ไม่คืนค่าหลังประกาศ เนื่องจากใช้ var จึงแสดง undefined ตัวอย่างที่ 4 และ 5 แม้ใช้ console.log() แต่การพิมพ์คำสั่งนี้โดยตรงใน console จะไม่คืนค่าให้ console window แต่แสดงผลทันที หากใช้คำสั่งนี้ใน javascript ก็จะส่งค่าให้กับ console window เพื่อแสดงผลได้ปกติ ซึ่งเป็นคนละสถานการณ์ ตัวอย่างที่ 6 สามารถรับคำสั่งได้หลายคำสั่ง แล้วทำทีละคำสั่ง แต่คำสั่งสุดท้ายต้องเป็นการคืนค่าโดยตรง จะสลับให้ console.log() อยู่บรรทัดสุดท้าย ก็จะพบคำว่า undefined เช่นเดิม

calculator on google
calculator on google

หลักสูตรเกมเมอร์บัณฑิต

สำนักควันเขียว
สำนักควันเขียว

เคยดูภาพยนตร์เรื่อง เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย (Love o2o)
และเห็นการเลือกสำนักในเกมกระบี่มังกรหยก (Legend of Swordman) เหมือนเลือกสถาบันการศึกษา
และเคยคุยกับเกมเมอร์หลายคน ที่มีฝันอยากเป็นนักเล่นเกม ถ้าสถาบันการศึกษาบางแห่งจะจัดหลักสูตรรองรับความต้องการของเยาวชน ที่ต้องการจะเป็นเกมเมอร์ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เคยเห็นว่ามี ค่ายค้นหาตัวตน ซึ่งนักเรียนในปัจจุบัน อาจมีความฝันอยากเป็นเกมเมอร์อย่างจริงจัง ไม่สนใจว่าจะไปสายศิลป์ หรือสายวิทย์ ก็น่าจะมีอยู่ไม่น้อย
จึงคิดว่าน่าจะลองยกร่างหลักสูตรขึ้นมา เป็นการสะท้อนคิดจากการดูภาพยนตร์เรื่องการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยจีน ที่สนใจการเล่นเกมอย่างจริงจัง ปัจจุบันมีเวทีรองรับมากมาย ที่อาจสร้างความร่วมมือได้ อาทิ Garena จัดแข่งเกม, RoV จัดแข่ง eSports, AGES ระดับอาเซียน

love o2o ยุทธภพแห่งความฝัน
love o2o ยุทธภพแห่งความฝัน

ที่มาของหลักสูตร
นักศึกษาในหลักสูตรนี้เลือกได้ว่า วิชาที่ลงทะเบียนเรียน จะรับเกรดเป็น S หรือ U หรือขอสอบวัดระดับเป็น A B C D ได้ หรือเป็นเพียง V ส่วนจะเรียน 4 ปี หรือเร่งให้จบใน 1 ปีก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับวิชาที่ลง โดยมีหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 130 หน่วยกิต แบ่งเป็น 8 ภาคเรียน ๆ ละ 15 – 18 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนมีทั้ง e-learning, mooc, classroom และ flipped classroom

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
– เกมเมอร์ นักล่ารางวัล (Gammer)
– นักค้าไอเท็ม (Item seller)
– เจ้าของร้านเกม (Owner)
– ผู้ดูแลร้านเกม (Admin)
– นักแคสเกม (Cast game)
– นักทดสอบเกม (Tester)
– อื่น ๆ ในธุรกิจเกม

วิชาบังคับที่น่าสนใจ
– การเล่นเกมเบื้องต้น
– การโกงเกมเบื้องต้น
– การเก็บและขายไอเท็มเบื้องต้น
– การแคสเกมเบื้องต้น
– การดูแลร้านเกมเบื้องต้น
– การตั้งร้านเกมเบื้องต้น
– การทดสอบเกมเบื้องต้น
– การแข่งขันเล่นเกมเบื้องต้น

วิชาเลือก
– ภาษาจีนสำหรับเกมเมอร์
– ภาษาเกาหลีสำหรับเกมเมอร์
– ภาษาอังกฤษสำหรับเกมเมอร์
– การใช้งานโรบอตช่วยเล่นเกม
– สัมมนาสำหรับเกมเมอร์
– โครงงานสำหรับเกมเมอร์
– เทคนิคการเล่นเกมเบื้องต้น
– การสื่อสารระหว่างเกมเมอร์
– การฝึกงาน / สหกิจศึกษา

พบอัตราส่วนในการแข่งขันสอบตำรวจ 1:473

พบอัตราส่วนในการแข่งขันสอบตำรวจ
จาก กองการสอบ (Admission Division)
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
@AdmissionDivision โทร 02 941 1928
https://www.facebook.com/AdmissionDivision/photos/a.153607334982673.1073741829.145542989122441/530175433992526/
พบว่ามี Facebook page สำหรับเผยแพร่ข้อมูล
พบการแชร์เมื่อ 27 กันยายน 2560
ว่า สรุปยอดผู้สมัครสอบตำรวจ พ.ศ.2560

สส.1 ยอดผู้สมัคร 8,110 อัตรา 1:81

พฐ.2 ยอดผู้สมัคร 2,380 อัตรา 1:88

พฐ.3 ยอดผู้สมัคร 1,120 อัตรา 1:86

พฐ.4 ยอดผู้สมัคร 1,091 อัตรา 1:109

อก.5 ยอดผู้สมัคร 94,588 อัตรา 1:473

ตม.6 ยอดผู้สมัคร 14,024 อัตรา 1:93

ตม.7 ยอดผู้สมัคร 26,074 อัตรา 1:174

ทส.8 ยอดผู้สมัคร 1,610 อัตรา 1:32

ทส.9 ยอดผู้สมัคร 1,935 อัตรา 1:39

พข.10 ยอดผู้สมัคร 1,293 อัตรา 1:34

พข.11 ยอดผู้สมัคร 46 อัตรา 1:23

อ่านต่อที่ http://www.kruwandee.com/news-id36046.html

ตารางข้อมูล รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.2560 จำนวน 790 อัตรา
แยกเป็นชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา
และชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

ชีวิต คือ การแข่งขัน

เคยเห็นคนเช่นเกม เค้าบอกว่า
ไม่มีอะไรทำ ก็ไปเล่นเกม
ถ้ามีอะไรทำ ก็ไม่เล่นเกม
อะไรสำคัญ ก็ทำสิ่งนั้น

ทำให้นึกถึง “อัตราการแข่งขัน 1:473” ขึ้นมาเลยครับ

Love o2o หนังของเด็กวิทยาการคอมพิวเตอร์