หน่วยประมวลผล Processor
Intel 386DX (ตุลาคม 2528) Intel 386SX (มิถุนายน 2531) Intel 486DX (เมษายน 2532) Intel 386SL (ตุลาคม 2533) AM 386DX (มีนาคม 2534) ผู้ผลิตคือ AMD (Advanced Micro Devices) Intel 386SX (เมษายน 2534) AM 386SX (กรกฎาคม 2534) ผู้ผลิตคือ AMD (Advanced Micro Devices) F8680PC/Chip (กันยายน 2534) ผู้ผลิตคือ Chip & Technologies Intel 486DX2 (มีนาคม 2535) ผู้ผลิต Cyrixความถี่ (ความเร็ว) 25/50, 33/66 MHz หน่วยความจำ 4 Gbyte หน่วยความจำเสมือน 64 Tbyte Data bus ภายใน 32 bit Data bus ภายนอก 32 bit จำนวนทรานซิสเตอร์ 1,200,000 ตัว IBM 386SLC (ธันวาคม 2534) ผู้ผลิต Cyrixความถี่ (ความเร็ว) 20 MHz หน่วยความจำ 16 Mbyte หน่วยความจำเสมือน 4 Gbyte Data bus ภายใน 32 bit Data bus ภายนอก 16 bit จำนวนทรานซิสเตอร์ 800,000 ตัว Cx 486SLC (เมษายน 2535)ผู้ผลิตคือ Cyrix Cx486DLC (มิถุนายน 2535) IBM 486SLC2 (กันยายน 2535) Cx486DRu2 (ตุลาคม 2535) Pentium III ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 5 แบบ ข้อมูลจาก http://www.nfe.go.th/engineer/data/comdata/computer/CPU.html

http://goo.gl/72BPC