วาดเส้น Adobe Illustrator

ปรับปรุง : 2556-08-06 (เพิ่ม doraemon ด้วย ppt2007)
Adobe Illustrator (wikipedia.org)
is a vector-based drawing program developed and marketed by Adobe Systems.
Adobe Illustrator was first developed for the Apple Macintosh in 1986 (shipping in January 1987) as a commercialization of Adobe's in-house font development software and PostScript file format. Adobe Illustrator is the companion product of Adobe Photoshop. Photoshop is primarily geared toward digital photo manipulation and photorealistic styles of computer illustration, while Illustrator provides superior results in the typesetting and logographic areas of design.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

วาดขึ้นด้วย Microsoft Powerpoint 2007
    จุดเด่นของโปรแกรม
  1. ใช้สร้างภาพแบบ Vector ได้ยอดเยี่ยม
  2. สร้าง Logo และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
  3. ปรับปรุง Wmf หรือ Clipart ของ windows ได้
  4. โปรแกรมมีขนาดไม่ใหญ่ เพราะยังเป็นรุ่นเก่า(AI4.1)
  5. วาด และแก้ไขเส้นโครงได้สมบูรณ์แบบ

ถ้าท่านใดมองหาความหมายของ AI ขอตอบว่า
ปัญญาประดิษฐ์ (AI = Artificial Intelligence) หมายถึงการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผล เรียนรู้ และทำงานได้เหมือนสมองของมนุษย์ มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ภาษาธรรมชาติ (Natural Languages) ระบบจับภาพ (Vision System) ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) และเครือข่ายเส้นประสาท (Neural Network) หัวข้อใหม่ที่ถูกกล่าวถึงคือ นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) ที่อาจทำให้โลกของปัญญาประดิษฐ์เป็นจริงได้เร็วกว่าที่มนุษย์คาดไว้
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้สามารถคิดได้ เป็นความฝันที่ปรากฎให้เห็นในภาพยนต์หลายเรื่อง เรื่องที่จำได้คือ คนเหล็ก (Terminator) และเมทริกซ์ (Matrix) ทั้ง 2 เรื่องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องจักรมีโอกาสคิดได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องรอรับคำสั่งจากมนุษย์ นั่นคือการเริ่มต้นของสงครามระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร ปัจจุบันมนุษย์นำคอมพิวเตอร์ที่เคยใช้งานจนหมดประโยชน์ก็จะนำไปทิ้ง เพราะมีเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่กว่า ถ้าคอมพิวเตอร์คิดเองได้ว่าตนกำลังจะถูกทิ้ง นั่นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ทันที ถ้านึกถึงผู้ชายที่แต่งงานมาระยะหนึ่ง แล้วมีแผนทิ้งภรรยาคนเดิม และหาภรรยาที่ใหม่กว่ามาอยู่ร่วมชายคาอย่างสันติ ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้โดยง่าย ผลของความพยายามนั้นอาจนำมาซึ่งคำว่า “บ้านแตก”
มีผลงานมากมายที่เกิดจากความพยายามพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้คิดเป็น เช่น หุ่น AIBO ของ Sony ถูกพัฒนาเพื่อความบันเทิง มีท่าทางเหมือนสุนัข และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ หรือ Tamagot เป็นสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้เติบโต แต่อาจตายได้ถ้าไม่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เรื่องปัญญาประดิษฐ์ถูกนำไปใช้งานจริง เช่น การอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือการทหาร ในประเทศไทยมีข่าวการสร้างเครื่องบินสอดแนมแบบไร้คนขับช่วงปลายปี 2548 เพื่อประโยชน์ทางการทหาร และความมั่นคงของประเทศ
วิชาปัญญาประดิษฐ์ถูกบรรจุในหลักสูตรที่สอนด้านคอมพิวเตอร์ และเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีมากมายเช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา ชีววิทยา และปรัชญา ในสถาบันการศึกษามากมายให้ความสนใจ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการ เพื่อทำวิจัยด้านนี้โดยเฉพาะ มีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ตั้งแต่ปี 2545 ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในอนาคตมนุษย์อาจต้องทำสงครามกับหุ่นยนต์ดังจินตนาการที่พบได้ในภาพยนต์ แต่ขอภาวนาอย่าให้เทคโนโลยีถูกพัฒนาไปถึงขั้นนั้นเลย เพราะมนุษย์โลกคงเอาชนะหุ่นยนต์กระดูกเหล็กที่ไม่รู้จักเจ็บได้ยาก และจินตนาการส่วนใหญ่ก็ระบุว่ามนุษย์แพ้แน่นอน
ปัญหา และวิธีแก้ไขเบื้องต้น
1. ถ้าใครพบว่า Adobe โปรแกรมใดก็ตาม เช่น photoshop หรือ illustrator เปิดแล้ว ไม่แสดง tool box ให้ลองกด crtrl-alt-del 1 ครั้งแล้วกด enter อย่ากด 2 ครั้งนะครับ จะหมายถึง restart
2. ถ้าขณะใช้งานอยู่ ใช้ tool อะไรไม่ได้เลย ยกเว้นรูปมือ แต่ใช้งานได้ปกติ ให้ปิดโปรแกรม แล้วลองเปิดใหม่ โดยปิดโปรแกรมอื่นให้หมดด้วยนะครับ

รวมภาพ 26 Mascot
ให้ลองฝึกทำตามตัวอย่าง

บทเรียนที่ 1.01 : ฝึกย่อขยาย และเปลี่ยนสี
วิธีการ:
1. ฝึกใช้ rectangle tool สร้างสี่เหลี่ยม
2. ใช้ selection tool เลือกภาพ และย้ายภาพไปตำแหน่ง ที่ต้องการได้
3. ถ้าต้องการเห็นสี หรือเห็นผลงานตามจริง ต้องเลือก menu bar: view, preview illustration
4. ใช้ menu bar: paint, paint style เลือกสี และสังเกตุได้ว่ามีสี 3 มาตรฐานให้เลือก คือ CMYB, HSL, RGB
5. ใช้ scale tool เพื่อปรับขนาด
6. สามารถ copy และ paste ภาพได้ตามต้องการ
วิธีใช้ scale tool
1. ใช้ mouse ไป click ที่จุดใดจุดหนึ่ง ใน 5 จุด ของรูปสี่เหลี่ยมที่ได้สร้างขึ้นนั้น เพื่อ lock ตำแหน่ง
2. ใช้ mouse ไป click โดยห่างจากจุดเดิมสัก 1 ซม แล้ว hold mouse พร้อมเลื่อนไป เพื่อปรับขนาดตามต้องการ แล้วจึงหยุด hold mouse

บทเรียนที่ 1.02 : ฝึกสลับด้าน และวาดด้วยมือ
วิธีการ:
1. ใช้ freehand tool วาดรูปหัวใจ
2. ใช้ menu bar: paint, paint style, stroke, black เพื่อทำให้มีสีขอบของภาพขึ้นมา เป็นสีดำ
3. ใช้ reflect tool สลับด้านของภาพ
4. ทำการ copy และ paste ให้ได้ 4 ภาพ และทำตามตัวอย่าง
วิธีใช้ reflect tool
1. ใช้ mouse ไป click ที่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วเลื่อน mouse ขึ้นไปในแนวดิ่ง(vertical) ด้านบน หรือด้านล่าง แล้ว click อีกครั้ง จะทำให้ภาพกลับแบบ ซ้ายเป็นขวา
2. ใช้ mouse ไป click ที่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วเลื่อน mouse ขึ้นไปในแนวนอน(Horizontal) ด้านซ้าย หรือด้านขวา แล้ว click อีกครั้ง จะทำให้ภาพกลับแบบ หัวเป็นหาง

บทเรียนที่ 1.03 : วาดเส้น และพิมพ์อักษรตามเส้น
วิธีการ:
1. ใช้ oval tool วาดเส้นวงกลม 2 วง หากต้องการวงกลมไม่ใช่วงลี ให้กดปุ่ม shift หรือ alt ค้างไว้ เพราะปุ่ม shift จะทำให้วงกลมขยายออกจากมุมบนซ้าย แต่ alt จะทำให้วงกลมขยายออกจากจุดศูนย์กลาง
2. ใช้ menu bar: paint, paint style, stroke, black เพื่อทำให้มีสีขอบของภาพขึ้นมา เป็นสีดำ
3. ใช้ path-type tool ไป click ที่ขอบเส้นวงกลม แล้วพิมพ์อักษร จะทำให้อักษรมีแนวไปตามเส้น
4. ใช้ type tool พิมพ์อักษร O ใหญ่ ในพื้นที่ที่ว่างเปล่า ไม่เกี่ยวกับข้อ 3
5. ใช้ menu bar: type, font เปลี่ยนเป็น Monotype sorts จะทำให้ได้รูปดาว 5 แฉก
6. ใช้ menu bar: type, size แก้ขนาดให้ใหญขึ้น แล้วนำไปไว้ตรงกลางวงกลม ด้วย selection tool

บทเรียนที่ 1.04 : กราฟแบบวงกลม หรือแท่ง
วิธีการ: (เทียบกับบทแรก บทนี้ง่ายกว่า .. เอาใจผู้เรียนครับ)
1. ใช้ graph tool แล้วไปตีกรอบสี่เหลี่ยม เพื่อกำหนดขนาดกราฟ
2. ให้ใส่ข้อมูล เพื่อกำหนดให้กับกราฟตามความเหมาะสม จากตัวอย่างผมใส่แถว 1 แถวเดียว
3. หลักกดปุ่ม ok จะได้กราฟแบบ grouped column
4. เลือกแบบของกราฟใหม่ ให้ใช้ menu bar: graph, graph style .. จากนั้นจะมีแบบมาให้เลือก 6 แบบ คือ grouped column, stacked column, line, pie, area, scatter
5. สามารถเปลี่ยนข้อมูลในกราฟได้ด้วยการใช้ menu bar: graph, graph data แล้วแก้ข้อมูลตามความเหมาะสม
6. จากตัวอย่างผมใช้วิธี copy และ paste จาก graph รูปหนึ่งไปเป็นอีกรูป แล้วเปลี่ยนแบบของ graph

บทเรียนที่ 2.01 : เปิด bitmap monochrome ด้วย place art
วิธีการ:
1. ใช้โปรแกรม MS Paint สร้างภาพเฉพาะหมีที่มีพื้นขาว
2. ขณะ save ให้เลือก type เป็น monochrome bitmap (bear.bmp)
3. มาเปิดใน AI ด้วย menu bar:file, place art, เลือกแฟ้ม, monochrome
4. ภาพที่ได้สามารถนำมาปรับแต่ง โดยเพิ่มพื้นเหลือง และม่วง
5. ใช้วงกลมเหลืองส่งไปอยู่หลังภาพ ด้วย menu bar:edit, send to back
6. สามารถเลือกรูป ลักษณะใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น mono, .. 24-bit bitmap
แต่ถ้าเลือก place template ต้องเลือก bmp ที่เป็น mono เท่านั้น

บทเรียนที่ 2.02 : ปรับ template ด้วยภาพจาก paint
วิธีการ:
1. ใช้โปรแกรม MS Paint สร้างภาพเฉพาะหมีที่มีพื้นขาว
2. ขณะ save ให้เลือก type เป็น monochrome bitmap (bear.bmp)
3. มาเปิดใน AI ด้วย menu bar:file, place template
4. ภาพที่ได้ไม่สามารถย้าย หรือปรับแต่งได้ แต่ใช้เป็นแบบได้
5. menu bar:view, artwork & template เพื่อดูภาพ และใช้งาน
6. ใช้ auto trace โดยใช้ mouse ไป click ที่ขอบของหมี จะเกิดเส้นประ หมายถึงการสร้างเส้นอัตโนมัติ รอบหมี และรอบดวงตา ก็ให้ไป click ที่ขอบตา
7. กลับมาสถานะเดิมที่ menu bar:view, artwork only เพื่อดูเส้นให้ชัด
8. ใช้ mouse ด้วย select tool ปรับรูปหมีให้เป็นดังภาพ
9. ปรับสีในกลุ่ม object ที่เหมาะสมด้วย menu bar:paint, paint style โดยกลับไปที่ menu bar:view, preview illustrator เพื่อดูสี
10. ภาพที่ได้ ได้จากการนำภาพหมีเดิมเป็น template แล้วจับจุดด้วย auto trace แล้วจึงปรับภาพที่มีนั้น


บทเรียนที่ 2.03 : นำ wmf มาแก้ไข แล้วได้ wmf ใหม่
วิธีการ:
1. ยกตัวอย่างภาพ คนกับระเบิด ซึ่งเป็นภาพ clipart ที่นิยมกัน
2. เรียกภาพตัวอย่างนี้มาด้วย menu bar:file, import, art แล้วเปลี่ยน import type เป็น WMF - Microsoft Windows Metafile
C:\Program Files\Microsoft Office\Clipart\Popular\amproble.wmf
สำหรับที่อยู่ของแฟ้มนี้ บางเครื่องอาจเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับ
3. เปลี่ยนทิศของลูกบอลด้วย Rotate tool
4. เปลี่ยนสีให้กับหุ่น ตามสมควร แล้ว save กลับไปด้วย Menu bar: file, export, art แล้วเปลี่ยน import type เป็น WMF - Microsoft Windows Metafile หลังจากกำหนดชื่อแฟ้ม และห้องเรียบร้อยแล้ว ก็กดปุ่ม export
เท่านี้ก็จะได้แฟ้ม WMF ใหม่ ไว้ใช้งานตามต้องการ


บทเรียนที่ 3.01 : สร้างลายเส้นด้วย pen tool
วิธีการ:
1. ใช้ pen tool ไป click บนชิ้นงานแล้วปล่อย
2. แล้ว click ในจุดที่ห่างจากจุดเดิม สัก 3 ถึง 5 ซม. 5 จุด จะได้เส้นดังภาพ
3. ใช้ selection tool คลุมทุกจุดจะย้ายภาพได้ หรือจะใช้ย้ายบางจุด หรือบางเส้นก็ได้ ซึ่งจุดที่ถูก select จะเป็นจุดดำย้ายได้ และจุดที่เป็นสีขาวจะอยู่กับที่ไม่ย้าย
4. แต่ถ้ากดเปลี่ยนจากการ click ธรรมดาในแต่ละจุด เป็นการ click พร้อมกับ hold จะทำให้เส้นที่ได้เป็นลักษณะเส้นโค้ง จากตัวอย่างแสดงการ click ธรรมดา และการ click พร้อมกับ hold
5. การ click พร้อม hold จะทำให้จุดนั้นมีเส้น ที่มีปลายกลมดำ เส้นนี้ไม่แสดงผล แต่ใช้กำหนดทิศทาง และความโค้งของจุดนั้น ๆ ดังนั้นจุดที่ได้จากการ click พร้อม hold จึงไม่ใช่จุดที่เป็นมุมเหลี่ยม แต่จะเป็นมุมโค้ง และความโค้งมาก หรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับ เส้นที่มีปลายกลมดำ กำกับจุดนั่นเอง

บทเรียนที่ 3.02 : ทบทวนการปรับเส้นโค้ง และการ select จุด
วิธีการ:
1. ใช้ pen tool ไป click พร้อม hold สร้างเส้นมา 1 เส้น
2. ใช้ copy และ paste สร้างเส้นแบบเดิมอีก 10 เส้น
3. ใช้ selection tool ไป hold ที่กึ่งกลาง แล้วลากออกไปด้านขวา ทีละเส้น เส้นทั้ง 10 จะทับกันอยู่ แต่เมื่อดึงกึ่งกลางให้ยืดออกก็จะได้ภาพตามแบบ จะได้ดังภาพที่ 2
4. หรือใช้ mouse เลือกคลุ่มปลายด้านใดด้านหนึ่ง แล้วย้ายได้ดังใจ ตามตัวอย่าง 2 ภาพเล็กที่ 3 และ 4
5. หรือใช้ mouse เลือกเส้น แล้วย้ายปลายให้ห่างออกจากกัน ดังภาพล่างด้านขวา ที่ 5

บทเรียนที่ 3.03 : การใช้งาน auto trace tool
วิธีการ:
1. ใช้ oval tool วาดวงกลมทางซ้าย และใช้ rectangle tool วาดวงกลมทางขวา จะได้ตามภาพ 1
2. ใช้ selection tool คลุมทั้ง 2 ภาพ จนเกิดจุดดำบนเส้นของทั้ง 2 รูป
3. ใช้ auto trace tool ไป click ที่จุดดำด้านบนของวงกลม แล้วไป click อีกครั้ง ที่มุมด้านบนซ้ายของสี่เหลี่ยม
4. จะปรากฏ number of steps ให้เลือก จากตัวอย่าง เลือก 5 แสดงการเปลี่ยนจาก วงกลมเป็นสี่เหลี่ยมอัตโนมัติ จะได้ตามภาพ 2
5. สามารถแสดงการเปลี่ยนจากคนเป็นสุนัข หรือจากคนเป็นไข่ ก็ทำได้ ด้วยขึ้นตอนง่าย ๆ ของ จะทำให้ได้ตัวอย่างดังภาพ 3 และ 4

บทเรียนที่ 4.01 : วาดการ์ตูนตามแบบ
วิธีการ:
1. ศึกษาลักษณะลายเส้นก่อนลงมือวาด
2. ใช้ pen tool Pen tool สร้างเส้นเป็นลายการ์ตูน
3. ค่อยทำ ค่อยเป็น ค่อยไป จนเสร็จ (เอาไปใส่สีในโปรแกรมอื่นต่อก็ได้)
การใช้ลายเส้นบอกความรู้สึก
มีเป็น Gallery รวม 33 ภาพ
เช่น
ปุ่มใน Tool box (ที่น่าสนใจ)
ผมไม่ได้เรียงว่าปุ่มใดมาก่อนมาหลัง ต้องการให้ท่านได้ทบทวน ด้วยการบอกว่าปุ่มนั้นชื่อปุ่มอะไร หากท่านต้องการทราบคำตอบ ให้เอา mouse ไปอยู่เหนือรูป ผมได้เขียนคำอธิบายไว้แล้ว เพื่อเป็นส่วนเฉลย (ใน IE5 ใช้ได้แน่ แต่ netscape3 ไม่ได้ครับ)
Blend tool Freehand tool Auto Trace tool Graph tool Hand tool Measure tool Pen tool Rectangle tool Reflect tool Rotate tool Scale tool Scissor tool Selection tool Shear tool Type tool Area-type tool Path-type tool Zoom tool

Menu bar : file

-
- ท่านคิดว่า menu bar นี้มีประโยชน์อะไร
- ตัวเลือกใดทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
- หาคำตอบด้วยตนเอง .. ไม่ยากเกินความสามารถของท่านแน่
- เพราะผมเองก็ศึกษาเอง จากการลองผิดลองถูกครับ
-

Menu bar : edit

-
- ท่านคิดว่า menu bar นี้มีประโยชน์อะไร
- ตัวเลือกใดทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
- หาคำตอบด้วยตนเอง .. ไม่ยากเกินความสามารถของท่านแน่
- เพราะผมเองก็ศึกษาเอง จากการลองผิดลองถูกครับ
-

Menu bar : arrange

-
- ท่านคิดว่า menu bar นี้มีประโยชน์อะไร
- ตัวเลือกใดทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
- หาคำตอบด้วยตนเอง .. ไม่ยากเกินความสามารถของท่านแน่
- เพราะผมเองก็ศึกษาเอง จากการลองผิดลองถูกครับ
-

Menu bar : view

-
- ท่านคิดว่า menu bar นี้มีประโยชน์อะไร
- ตัวเลือกใดทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
- หาคำตอบด้วยตนเอง .. ไม่ยากเกินความสามารถของท่านแน่
- เพราะผมเองก็ศึกษาเอง จากการลองผิดลองถูกครับ
-

Menu bar : paint

-
- ท่านคิดว่า menu bar นี้มีประโยชน์อะไร
- ตัวเลือกใดทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
- หาคำตอบด้วยตนเอง .. ไม่ยากเกินความสามารถของท่านแน่
- เพราะผมเองก็ศึกษาเอง จากการลองผิดลองถูกครับ
-

Menu bar : type

-
- ท่านคิดว่า menu bar นี้มีประโยชน์อะไร
- ตัวเลือกใดทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
- หาคำตอบด้วยตนเอง .. ไม่ยากเกินความสามารถของท่านแน่
- เพราะผมเองก็ศึกษาเอง จากการลองผิดลองถูกครับ
-

Menu bar : graph

-
- ท่านคิดว่า menu bar นี้มีประโยชน์อะไร
- ตัวเลือกใดทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
- หาคำตอบด้วยตนเอง .. ไม่ยากเกินความสามารถของท่านแน่
- เพราะผมเองก็ศึกษาเอง จากการลองผิดลองถูกครับ
-

Menu bar : window

-
- ท่านคิดว่า menu bar นี้มีประโยชน์อะไร
- ตัวเลือกใดทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
- หาคำตอบด้วยตนเอง .. ไม่ยากเกินความสามารถของท่านแน่
- เพราะผมเองก็ศึกษาเอง จากการลองผิดลองถูกครับ
-

หน้าตาของโปรแกรม
[ click windows.gif to enlarge
]

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223